Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thuê xe

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------oOo----------

HỢP ĐỒNG THUÊ XE
Số: …… – ……./HĐTX
-

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

-

Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

-

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày … tháng..... năm ......., chúng tôi gồm:
BÊN A: CÔNG TY......................................................................................... (Bên thuê)
-

Địa chỉ :.................................................................................................................................

-

Đại diện:.................................................................................................................................

-

Chức vụ: ................................................................................................................................

-

Mã số thuế:.............................................................................................................................

BÊN B: CÔNG TY......................................................................................... (Bên cho thuê)
-

Địa chỉ :.................................................................................................................................

-

Đại diện:.................................................................................................................................

-

Chức vụ: ................................................................................................................................

-

Mã số thuế:.............................................................................................................................

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều khoản
như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý thuê của bên B một xe ô tô du lịch 07 chỗ ngồi, bao gồm cả lái xe trong thời
gian cho thuê.
+ Xe..................................................................................................
+ Lái xe:........................................, sinh năm xxxx, giấy phép lái xe số xxxxx cấp ngày
06/05/2005.
ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
- Giá thuê xe là: .........................................................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
----------oOo----------
HỢP ĐỒNG THUÊ XE
Số: …… ……./HĐTX
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ vào nhu cầu khả năng cung ứng của các bên dưới đây.
Hôm nay, ngày tháng..... năm ......., chúng tôi gồm:
BÊN A: CÔNG TY......................................................................................... (Bên thuê)
- Địa chỉ :.................................................................................................................................
- Đại diện:.................................................................................................................................
- Chức vụ: ................................................................................................................................
- số thuế:.............................................................................................................................
BÊN B: CÔNG TY.........................................................................................(Bên cho thuê)
- Địa chỉ :.................................................................................................................................
- Đại diện:.................................................................................................................................
- Chức vụ: ................................................................................................................................
- số thuế:.............................................................................................................................
Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất kết Hợp đồng thuê xe với các điều khoản
như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý thuê của bên B một xe ô du lịch 07 chỗ ngồi, bao gồm cả lái xe trong thời
gian cho thuê.
+ Xe..................................................................................................
+ Lái xe:........................................, sinh năm xxxx, giấy phép lái xe số xxxxx cấp ngày
06/05/2005.
ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
- Giá thuê xe là: ................................................................................(Giá trên chưa bao gồm
thuế GTGT)
- Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày 25 hàng tháng.
Mẫu hợp đồng thuê xe - Trang 2
Mẫu hợp đồng thuê xe - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thuê xe 9 10 840