Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 18-CC/TTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***-------

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ÔTÔ
Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng
được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng
tôi gồm có:
Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):
Tên tổ chức: ..................................................................................................................................
Trụ sở: ..........................................................................................................................................
Quyết định thành lập số:............................... ngày..................tháng .................. năm...................
do ........................................................................................................................................ cấp.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................... ngày............. tháng ...........năm............
do ........................................................................................................................................ cấp.
Số Fax: ......................................................... Số điện thoại:..........................................................
Họ và tên người đại diện: .............................................................................................................
Chức vụ: .......................................................................................................................................
Sinh ngày:.................................. ..................................... .............................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày....................... .................. ..................
tại...................................................................................................................................................
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..
ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.
Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):
Tên tổ chức: ..................................................................................................................................
Trụ sở: ..........................................................................................................................................
Quyết định thành lập số:............................... n...
Mẫu số 18-CC/TTS
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định s 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
của y ban nhân dân thành ph Hồ Chí Minh.
1
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***-------
HỢP ĐỒNG THUÊ XE ÔTÔ
Tại Phòng Công chứng s ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng
được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng Phòng Công chứng), chúng
tôi gồm có:
Bên cho thuê (sau đây gọi Bên A):
Tên tổ chức: ..................................................................................................................................
Trụ sở: ..........................................................................................................................................
Quyết định thành lập số:............................... ngày..................tháng ..................năm...................
do ........................................................................................................................................ cấp.
Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số:....................... ngày.............tháng ...........năm............
do ........................................................................................................................................ cấp.
Số Fax: ......................................................... Số điện thoại:..........................................................
Họ tên người đại diện: .............................................................................................................
Chức vụ: .......................................................................................................................................
Sinh ngày:.................................. ..................................... .............................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày......................................... ..................
tại...................................................................................................................................................
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..
ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.
Bên thuê (sau đây gọi Bên B):
Tên tổ chức: ..................................................................................................................................
Trụ sở: ..........................................................................................................................................
Quyết định thành lập số:............................... ngày..................tháng ..................năm...................
do ........................................................................................................................................ cấp.
Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số:....................... ngày.............tháng ...........năm............
do ........................................................................................................................................ cấp.
Số Fax: ......................................................... Số điện thoại:..........................................................
Họ tên người đại diện: .............................................................................................................
Chức vụ: .......................................................................................................................................
Sinh ngày:.................................. ..................................... .............................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày......................................... ..................
tại...................................................................................................................................................
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..
ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.
Bên A đồng ý cho Bên B thuê n B đồng ý thuê một chiếc xe ôtô (sau đây gọi tắc
“tài sản thuê”) với các thỏa thuận sau đây:
ĐIỀU 1
ĐẶC ĐIỂM, TÌNH TRẠNG XE
Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô - Trang 2
Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô 9 10 388