Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm.....

HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU EPC
Số ...../Bên A - Bên B (viết tắt)

Về việc:

THIẾT KẾ, CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ
VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng:
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình;
Căn cứ...... (các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Xây dựng)
Theo văn bản (quyết định, phê duyệt, đề nghị) hoặc sự thỏa thuận của......
Hôm nay, ngày.... tháng.... năm.... tại.... chúng tôi gồm các bên dưới đây:
II. Các bên ký hợp đồng:
1. Bên Giao thầu (gọi tắt là bên A):
- Chủ đầu tư:....
Do Ban quản lý:.... làm đại diện
- Địa chỉ trụ sở chính:....
- Họ tên, chức vụ người đại diện (hoặc người được uỷ quyền):
- Điện thoại:….; Fax: ……; Email: .... (nếu có)
- Số hiệu tài khoản giao dịch tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị:......
- Mã số thuế:.........................
- Theo văn bản ủy quyền số.... (nếu có)
2. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):
- Tên nhà thầu:....
- Địa chỉ trụ sở chính:....
- Họ tên, chức vụ người đại diện (hoặc người được uỷ quyền):
- Điện thoại:….; Fax:……; Email:.... (nếu có)

- Số hiệu tài khoản giao dịch tại tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị:....
- Mã số thuế:............
- Theo văn bản ủy quyền số.... (nếu có)
- Chứng chỉ năng lực hành nghề số:.... do.... cấp ngày.... tháng.... năm....
HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI CÁC THOẢ THUẬN SAU

1. Nội dung công việc và sản phẩm của hợp đồng
Bên B cam kết thực hiện công việc Bên A giao: "thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng
công trình...." theo đúng quy định của Hợp đồng để hoàn thành công trình.
2. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật:
3. Thời gian và tiến độ thực hiện:
4. Điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng
5. Bảo hành công trình:
6. Giá trị hợp đồng:
Giá trị hợp đồng trên có thể được điều chỉnh trong các trường hợp: (quy định tại Thông tư hướng dẫn
hợp đồng xây dựng)
7. Thanh toán hợp đồng:
7.1. Tạm ứng:
7.2. Thanh toán hợp đồng:
7.3. Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản
7.4. Đồng tiền thanh toán:
- Đồng tiền áp dụng để thanh toán là tiền Việt Nam;
- Đồng tiền áp dụng để thanh toán là ngoại tệ (tiền ........ );
8. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng:
9. Bảo hiểm: trong quá trình thực hiện thi công xây dựng, các bên phải mua bảo hi...
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày..... tháng..... năm.....
HP ĐỒNG TNG THU EPC
S ...../Bên A - Bên B (viết tt)
V vic: THIT K, CUNG NG VT TƯ THIT B
THI CÔNG XÂY DNG CÔNG TRÌNH
I. Các căn c để ký kết hp đồng:
Căn c Lut Xây dng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 ca Quc Hi khoá XI, k hp th 4;
Căn c Ngh định s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 ca Chính ph v qun lý d án đầu tư xây
dng công trình;
Căn c...... (các văn bn quy phm pháp lut hướng dn Lut Xây dng)
Theo văn bn (quyết định, phê duyt, đề ngh) hoc s tha thun ca......
Hôm nay, ngày.... tháng.... năm.... ti.... chúng tôi gm các bên dưới đây:
II. Các bên ký hp đồng:
1. Bên Giao thu (gi tt là bên A):
- Ch đầu tư:....
Do Ban qun lý:.... làm đại din
- Địa ch tr s chính:....
- H tên, chc v người đại din (hoc người được u quyn):
- Đin thoi:….; Fax: ……; Email: .... (nếu có)
- S hiu tài khon giao dch ti kho bc hoc ti t chc tín dng ca đơn v:......
- Mã s thuế:.........................
- Theo văn bn y quyn s.... (nếu có)
2. Bên nhn thu (gi tt là bên B):
- Tên nhà thu:....
- Địa ch tr s chính:....
- H tên, chc v người đại din (hoc người được u quyn):
- Đin thoi:….; Fax:……; Email:.... (nếu có)
Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC 9 10 848