Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN

Tại Phòng Công chứng số ……………………….chúng tôi là:
Bên A:
Ông (Bà): ...........................................................................................................
Sinh ngày:...........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ................. tại ...........................
Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): ..........
.........................................................................................................................
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông : ...............................................................................................................
Sinh ngày:.........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày ..................... tại..................
Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................
.......................................................................................................................
Cùng vợ là bà:.................................................................................................
Sinh ngày:........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ................. tại ........................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng
người)
2. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ: .............................................................................................
Sinh ngày: ........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: .................cấp ngày ................... tại .........................
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................
.......................................................................................................................
Các thành viên của hộ gia đình:
- ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN
Tại Phòng Công chứng số ……………………….chúng tôi là:
Bên A:
Ông (Bà): ...........................................................................................................
Sinh ngày:...........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ................. tại ...........................
Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): ..........
.........................................................................................................................
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông : ...............................................................................................................
Sinh ngày:.........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày ..................... tại..................
Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................
.......................................................................................................................
Cùng vợ là bà:.................................................................................................
Sinh ngày:........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ................. tại ........................
Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản 9 10 252