Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng công trình

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày..... tháng..... năm.........

HỢP ĐỒNG
Số....../HĐ-XD
Về việc:

TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG
TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG
TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG
TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng:
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
Căn cứ Nghị định số ...../2005/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ.... (các quy định khác của pháp luật có liên quan);
Căn cứ Quy định của Bộ Xây dựng về: (định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, định mức chi phí
khảo sát, định mức chi phí thiết kế,...);
Theo văn bản (quyết định, phê duyệt, đề nghị) hoặc sự thỏa thuận của......
Hôm nay, ngày..... tháng..... năm..... tại................ chúng tôi gồm các bên dưới đây:
II. Các bên ký hợp đồng:
1. Bên Giao thầu (gọi tắt là bên A):
- Tên đơn vị:....
- Địa chỉ trụ sở chính:....
- Họ tên, chức vụ người đại diện (hoặc người được uỷ quyền):
- Điện thoại:.....; Fax:.....; Email:..... (nếu có)
- Số hiệu tài khoản giao dịch tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị:.........
- Mã số thuế:...............
- Thành lập theo quyết định số:

hoặc đăng ký kinh doanh cấp ngày.... tháng.... năm....

- Theo văn bản ủy quyền số.... (nếu có)
2. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):
- Tên đơn vị:..........
- Địa chỉ trụ sở chính:....
- Họ tên, chức vụ người đại diện (hoặc người được uỷ quyền):
- Điện thoại:….; Fax:……; Email:.... (nếu có)
- Số hiệu tài khoản giao dịch tại tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị:....
- Mã số thuế:…….
- Thành lập theo quyết định số:

hoặc đăng ký kinh doanh cấp ngày.... tháng.... năm....

- Theo văn bản ủy quyền số.... (nếu có)
- Chứng chỉ năng lực hành nghề số:... do... cấp ngày.... tháng.... năm....
HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU
Điều 1. Nội dung công việc phải thực hiện:
Bên A giao cho Bên B thực hiện các công việc với các yêu cầu về sản phẩm phải đạt được như sau:
1.1. Sản phẩm của hợp đồng lập quy hoạch xây dựng: có nội dung chủ yếu được ghi trong Luật xây
dựng và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt bao gồm:
- Sản phẩm của hợp đồng lập quy hoạch xây dựng vùng theo khoản 2, Điều 15 Luật Xây dựng và
Điều 9 Nghị định quản lý quy hoạch xây dựng;
- Sản phẩm của hợp đồng lập quy hoạch xây dựng đô thị, g...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày..... tháng..... năm.........
HỢP ĐỒNG
Số....../HĐ-XD
Về việc: TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG
TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG
TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG
TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng:
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
Căn cứ Nghị định số ...../2005/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ.... (các quy định khác của pháp luật có liên quan);
Căn cứ Quy định của Bộ Xây dựng về: (định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, định mức chi phí
khảo sát, định mức chi phí thiết kế,...);
Theo văn bản (quyết định, phê duyệt, đề nghị) hoặc sự thỏa thuận của......
Hôm nay, ngày..... tháng..... năm..... tại................ chúng tôi gồm các bên dưới đây:
II. Các bên ký hợp đồng:
1. Bên Giao thầu (gọi tắt là bên A):
- Tên đơn vị:....
- Địa chỉ trụ sở chính:....
- Họ tên, chức vụ người đại diện (hoặc người được uỷ quyền):
- Điện thoại:.....; Fax:.....; Email:..... (nếu có)
- Số hiệu tài khoản giao dịch tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị:.........
- Mã số thuế:...............
- Thành lập theo quyết định số: hoặc đăng ký kinh doanh cấp ngày.... tháng.... năm....
Mẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng công trình - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng công trình 9 10 237