Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN BÁN NHÀ Ở
Bên ủy quyền (1):
Ông (Bà) .............................................................................................................
Sinh ngày:.........tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................
cấp ngày.......tháng.......năm.................................................................................
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):.............................................................................
Sinh ngày..........tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................
cấp ngày.......tháng.......năm.................................................................................
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:............đường...........................................
phường..............................quận....................thành phố..................................(2)
Ông ......................................................và Bà......................................................
là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:..............ngày.......tháng.........năm...........
do ........................................................................................................ cấp (4)
Bên được ủy quyền (1):
Ông (Bà) .............................................................................................................
Sinh ngày..........tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................
cấp ngày.......tháng.......năm.................................................................................
Địa chỉ thường trú :.............................................................................................
Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy
quyền với những thỏa thuận sau đây :
ĐIỀU 1
PHẠM VI ỦY QUYỀN
Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền bán toàn bộ ngôi nhà
nêu trên. Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau
đây:
- Tạo điều kiện cho người mua tìm hiểu các thông tin về ngôi nhà nêu trên;

Mẫu số: 20/CC-HĐ

- Thỏa thuận với bên mu...
2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN BÁN NHÀ Ở
Bên ủy quyền (1):
Ông (Bà) .............................................................................................................
Sinh ngày:.........tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................
cấp ngày.......tháng.......năm.................................................................................
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):.............................................................................
Sinh ngày..........tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................
cấp ngày.......tháng.......năm.................................................................................
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:............đường...........................................
phường..............................quận....................thành phố..................................(2)
Ông ......................................................và Bà......................................................
chủ sở hữu nsử dụng đất nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:..............ngày.......tháng.........năm...........
do ........................................................................................................ cấp (4)
Bên được ủy quyền (1):
Ông (Bà) .............................................................................................................
Sinh ngày..........tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................
cấp ngày.......tháng.......năm.................................................................................
Địa chỉ thường trú :.............................................................................................
Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy
quyền với những thỏa thuận sau đây :
ĐIỀU 1
PHẠM VI ỦY QUYỀN
Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền bán toàn bộ ngôi nhà
nêu trên. Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau
đây:
- Tạo điều kiện cho người mua tìm hiểu các thông tin về ngôi nhà nêu trên;
Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở 9 10 406