Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU
Số:......../HĐKTNK
Hôm nay ngày... tháng... năm... tại... chúng tôi gồm có:
BÊN ỦY THÁC
- Tên doanh nghiệp:....................
- Địa chỉ trụ sở chính:...................
- Điện thoại..................................... Telex.................................Fax.........................
- Tài khoản số:..................... Mở tại ngân hàng.........................
- Đại diện là ông (bà):.......................................................... Chức vụ:.........................
- Giấy ủy quyền số.......................
(nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày.............tháng......... năm............ Do............. Chức vụ........ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt bên A
BÊN NHẬN ỦY THÁC
- Tên doanh nghiệp:....................
- Địa chỉ trụ sở chính:...................
- Điện thoại..................................... Telex.................................Fax.........................
- Tài khoản số:..................... Mở tại ngân hàng.........................
- Đại diện là ông (bà):.......................................................... Chức vụ:.........................
- Giấy ủy quyền số.......................
(nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày.............tháng......... năm............ Do............. Chức vụ........ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nội dung công việc ủy thác
1) Bên A ủy thác cho bên B nhập khẩu những mặt hàng sau đây:
STT Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Cộng....
2) Viết bằng chữ
Điều 2: Giá cả
- Đơn giá mặt hàng là giá...... (qui định hoặc giá thỏa thuận với nước ngoài)
- Nếu giá cả có thay đổi bên B phải báo ngay cho bên A biết khi nắm được thông tin về
giá để xử lý.
Điều 3: Quy cách, chất lượng hàng nhập khẩu
1) Bên B có trách nhiệm tìm nguồn hàng nhập khẩu theo yêu cầu về qui cách, phẩm chất
và bao bì theo đúng nội dung đặt hàng của bên A như sau:
- Loại hàng thứ nhất: Yêu cầu phải..... (có thể ghi như mẫu)
- Loại hàng thứ 2:
- Loại hàng thứ 3:
v.v...
2) Bên A được bên B mời tham dự giao dịch mua hàng với bên nước ngoài vào những
ngày.........
Bên B có trách nhiệm hướng dẫn cho bên A lựa chọn mua những loại hàng nhập với
những điều kiện có lợi nhất cho bên A.
Điều 4: Thủ tục nhập khẩu hàng hóa
1) Bên A có trách nhiệm chuyển cho bên B những giấy tờ cần thiết sau:
- Quota hàng nhập khẩu.
- Xác nhận của ngân hàng ngoại thương... (nơi bên A mở tài khoản n...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU
Số:......../HĐKTNK
Hôm nay ngày... tháng... năm... tại... chúng tôi gồm có:
BÊN ỦY THÁC
- Tên doanh nghiệp:....................
- Địa chỉ trụ sở chính:...................
- Điện thoại..................................... Telex.................................Fax.........................
- Tài khoản số:..................... Mở tại ngân hàng.........................
- Đại diện là ông (bà):.......................................................... Chức vụ:.........................
- Giấy ủy quyền số....................... (nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày.............tháng......... năm............ Do............. Chức vụ........ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt bên A
BÊN NHẬN ỦY THÁC
- Tên doanh nghiệp:....................
- Địa chỉ trụ sở chính:...................
- Điện thoại..................................... Telex.................................Fax.........................
- Tài khoản số:..................... Mở tại ngân hàng.........................
- Đại diện là ông (bà):.......................................................... Chức vụ:.........................
- Giấy ủy quyền số....................... (nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày.............tháng......... năm............ Do............. Chức vụ........ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nội dung công việc ủy thác
1) Bên A ủy thác cho bên B nhập khẩu những mặt hàng sau đây:
STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Mẫu Hợp đồng ủy thác nhập khẩu - Trang 2
Mẫu Hợp đồng ủy thác nhập khẩu - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng ủy thác nhập khẩu 9 10 351