Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng và phụ lục tín dụng trung hạn và dài hạn

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MẪU SỐ: 04B/CV
(Do khách hàng và NH cùng lập)
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRUNG, DÀI HẠN
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số
162/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN;
- Căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng và kết quả thẩm định của NH.......
Hôm nay, ngày......tháng.......năm........, tại ....................................chúng tôi gồm có:
BÊN CHO VAY (BÊN A): Chi nhánh NHNo & PTNT..........................................................
Địa chỉ:........................................................................................................................................
Người đại diện là ông (bà):.........................................................................................................
Giấy ủy quyền số (nếu có)...............................do ông (bà).................................ủy quyền
BÊN VAY (BÊN B)
Họ và tên:....................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................
Người đại diện là ông (bà):.........................................................................................................
CMND số:.................................ngày cấp........................................, nơi cấp:............................
Giấy ủy quyền số (nếu có)...............................do ông (bà).................................ủy quyền
Hai bên thống nhất việc Bên A cho Bên B vay tiền theo nội dung thỏa thuận dưới đây:
Điều 1: Phương thức cho vay, số tiền cho vay, mục đích sử dụng tiền vay:
Phương thức cho vay:..................................................................................................................
Số tiền vay (bằng số)...................................................................................................................
(Bằng chữ:................................................................................................................................)
(Số tiền cho vay cụ thể được tính cho từng lần rút vốn được theo dõi tại phụ lục hợp đồng hoặc giấy
nhận nợ kèm theo hợp đồng này).
Mục đích sử dụng tiền vay:
.....................................................................................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MẪU SỐ: 04B/CV
(Do khách hàng và NH cùng lập)
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRUNG, DÀI HẠN
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số
162/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN;
- Căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng và kết quả thẩm định của NH.......
Hôm nay, ngày......tháng.......năm........, tại ....................................chúng tôi gồm có:
BÊN CHO VAY (BÊN A): Chi nhánh NHN
o
& PTNT..........................................................
Địa chỉ:........................................................................................................................................
Người đại diện là ông (bà):.........................................................................................................
Giấy ủy quyền số (nếu có)...............................do ông (bà).................................ủy quyền
BÊN VAY (BÊN B)
Họ và tên:....................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................
Người đại diện là ông (bà):.........................................................................................................
CMND số:.................................ngày cấp........................................, nơi cấp:............................
Giấy ủy quyền số (nếu có)...............................do ông (bà).................................ủy quyền
Hai bên thống nhất việc Bên A cho Bên B vay tiền theo nội dung thỏa thuận dưới đây:
Điều 1: Phương thức cho vay, số tiền cho vay, mục đích sử dụng tiền vay:
Phương thức cho vay:..................................................................................................................
Số tiền vay (bằng số)...................................................................................................................
(Bằng chữ:................................................................................................................................)
(Số tiền cho vay cụ thể được tính cho từng lần rút vốn được theo dõi tại phụ lục hợp đồng hoặc giấy
nhận nợ kèm theo hợp đồng này).
Mục đích sử dụng tiền vay:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Điều 2: Lãi suất cho vay:
- Lãi suất tiền vay là: ................tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng.
Mức lãi suất tiền vay này được thỏa thuận thay đổi theo định kỳ vào ngày 15 tháng 1 của mỗi năm. Mức
lãi suất cho vay khi thay đổi; bằng mức lãi suất tiền gởi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (tại thời điểm ngày 15
tháng 1 hàng năm) cộng với mức chênh lệch lãi suất đã được cố định khi cho vay và tính trên số nợ hiện
còn.
- Lãi tiền vay Bên B phải trả cho Bên A chỉ tính từ ngày vay đến ngày trả nợ.
- Phương pháp trả lãi tiền vay:
+ Theo định kỳ riêng:................/1 lần vào ngày..............................
Mẫu hợp đồng và phụ lục tín dụng trung hạn và dài hạn - Trang 2
Mẫu hợp đồng và phụ lục tín dụng trung hạn và dài hạn - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu hợp đồng và phụ lục tín dụng trung hạn và dài hạn 9 10 25