Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng (văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa )

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu hợp đồng đấu thầu

MẪU HỢP ĐỒNG
HỢP ĐỒNG
(Văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa)
_______, ngày ___ tháng ___ năm ____
Hợp đồng số: ___________
Gói thầu: _______________ [Ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án]
- Căn cứ ([1]) _______ (Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005
của Quốc hội);
- Căn cứ (2) ______ (Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của
Quốc hội);
- Căn cứ (2) ______ (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên
quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của
Quốc hội);
- Căn cứ (2) _____ (Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của
Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây
dựng theo Luật Xây dựng);
- Căn cứ Quyết định số _____ ngày ___ tháng ___ năm ____ của ____ về
việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] và thông
báo trúng thầu số ____ ngày ____ tháng ___ năm ____ của bên mời thầu;
- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu
và nhà thầu trúng thầu ký ngày ___ tháng ___ năm ______;
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)
Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư]: ________________________
Địa chỉ: _______________________________________________
Điện thoại: _____________________________________________
Fax: __________________________________________________
E-mail: ________________________________________________
Tài khoản: _____________________________________________
Mã số thuế: ____________________________________________
Đại diện là ông/bà: ______________________________________
Chức vụ: _____________________________________________
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ___ tháng ___ năm _________
(trường hợp được ủy quyền).
Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)
Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]: ____________________
Địa chỉ: _______________________________________________
Điện thoại: _____________________________________________
Fax: __________________________________________________
E-mail: ________________________________________________
Tài khoản: _____________________________________________
Mã số thuế: ____________________________________________
Đại diện là ông/bà: ______________________________________
Chức vụ: _____________________________________________
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ___ tháng ___ năm _________
(trường hợp được ủy quyền).
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:
Điều 1. Đối tượng hợ...
Mẫu hợp đồng đấu thầu
MẪU HỢP ĐỒNG
HỢP ĐỒNG
(Văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa)
_______, ngày ___ tháng ___ năm ____
Hợp đồng số: ___________
Gói thầu: _______________ [Ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án]
- Căn cứ ([1]) _______ (Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005
của Quốc hội);
- Căn cứ (2) ______ (Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của
Quốc hội);
- Căn cứ (2) ______ (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên
quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của
Quốc hội);
- Căn cứ (2) _____ (Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của
Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây
dựng theo Luật Xây dựng);
- Căn cứ Quyết định số _____ ngày ___ tháng ___ năm ____ của ____ về
việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] và thông
báo trúng thầu số ____ ngày ____ tháng ___ năm ____ của bên mời thầu;
- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu
và nhà thầu trúng thầu ký ngày ___ tháng ___ năm ______;
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
Mẫu hợp đồng (văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa ) - Trang 2
Mẫu hợp đồng (văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa ) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu hợp đồng (văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa ) 9 10 873