Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o--------

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
Số: [số Hợp đồng]/HĐVCHH
- Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước và Nghị
định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định
chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
- Căn cứ [TÊN CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ VẬN TẢI HÀNG HÓA CỦA NGÀNH
HOẶC ĐỊA PHƯƠNG NẾU CÓ).
- Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên.

Hôm nay, ngày .................................tại .......................... .......................
Chúng tôi gồm có:
Bên A: Chủ hàng
- Tên cơ quan (hoặc doanh nghiệp): .......................................................
- Địa chỉ: ..................................................................................................
- Điện thoại: .............................................................................................
- Tài khoản số: ..................... Mở tại ngân hàng: .....................................
- Đại diện là Ông (Bà): .................................Chức vụ: ...........................
- Giấy ủy quyền số (nếu có): ...................................................................
Viết ngày ........................ do............... chức vụ: ............ký (nếu có).
Bên B: Bên chủ phương tiện
- Tên cơ quan (hoặc doanh nghiệp): .......................................................
- Địa chỉ: ..................................................................................................
- Điện thoại: .............................................................................................
- Tài khoản số: ..................... Mở tại ngân hàng: .....................................
- Đại diện là Ông (Bà): .................................Chức vụ: ...........................
- Giấy ủy quyền số (nếu có): ...................................................................
Viết ngày ........................ do .............. chức vụ: ............ký (nếu có).
Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Hàng hóa vận chuyển
1. Tên hàng: Bên A thuê bên B vận tải những hàng hóa sau:
[tên hàng hóa]

2. Tính chất hàng hóa:
Bên B cần lưu ý bảo đảm cho bên A những loại hàng sau được an toàn:
- [số loại hoàng hóa] hàng cần giữ tươi sống: [tên hàng]
- [số loại hoàng hóa] hàng cần bảo quản không để biến chất [tên hàng]
- [số loại hoàng hóa] hàng nguy hiểm cần che đậy hoặc để riêng [tên
hàng]
- [số loại hoàng hóa] hàng dễ vỡ [tên hàng]
-...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập T do Hạnh phúc
-------o0o--------
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN NG HÓA
Số: [số Hợp đồng]/HĐVCHH
- Căn c Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước Nghị
định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định
chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
- Căn c [TÊN CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ VẬN TẢI HÀNG HÓA CỦA NGÀNH
HOẶC ĐỊA PHƯƠNG NẾU CÓ).
- Căn c vào sự thỏa thuận của hai n.
Hôm nay, ngày .................................tại .......................... .......................
Chúng tôi gồm có:
Bên A: Chủ hàng
- Tên quan (hoặc doanh nghiệp): .......................................................
- Địa chỉ: ..................................................................................................
- Điện thoại: .............................................................................................
- Tài khoản số: .....................Mở tại ngân hàng: .....................................
- Đại diện Ông (Bà): .................................Chức vụ: ...........................
- Giấy ủy quyền số (nếu có): ...................................................................
Viết ngày ........................ do...............chức vụ: ............ (nếu có).
Bên B: Bên chủ phương tiện
- Tên quan (hoặc doanh nghiệp): .......................................................
- Địa chỉ: ..................................................................................................
- Điện thoại: .............................................................................................
- Tài khoản số: .....................Mở tại ngân hàng: .....................................
- Đại diện Ông (Bà): .................................Chức vụ: ...........................
- Giấy ủy quyền số (nếu có): ...................................................................
Viết ngày ........................ do ..............chức vụ: ............ký (nếu có).
Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Hàng hóa vận chuyển
1. Tên hàng: Bên A thuê bên B vận tải những hàng hóa sau:
[tên hàng hóa]
Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa 9 10 236