Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ
- Căn cứ… (ghi rõ các văn bản pháp lý được áp dụng trong việc ký kết hợp đồng này)…
- Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên:
Hôm nay, ngày…tháng….năm….
Tại………………………. (địa điểm ký kết)
Chúng tôi gồm có:
Bên A (hành khách)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan, đại diện hành khách):
- Địa chỉ ……………………..
- Tài khoản số………. Mở tại ngân hàng…………………
- Đại diện là ông (bà)……….. Chức vụ………………..
- Giấy uỷ quyền số:…………….. (nếu có)
Ngày…tháng…năm………………
Do… Chức vụ… ký………
Bên B (Chủ phương tiện)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan, đại diện chủ phương tiện)

- Địa chỉ………………
- Điện thoại……………
- Tài khoản số………….. Mở tại ngân hàng………………
- Đại diện là ông (bà)………….. Chức vụ…………………..
- Giấy uỷ quyền số………….(nếu có)
Ngày………tháng……….năm…………….
Do…………Chức vụ…… ký…………………
Hai bên thống nhất thỏa thuận nôi dung hơp đồng như sau:
Điều 1. Hành khách, hành lý vận chuyển
1. Số người…. Trọng lượng hành lý….
2. Tính giá cước
Điều 2. Địa điểm nhận hành khách, giao khách
1. Bên B phải đến…đường, xã, phường………
nhận hành khách vào thời gian…..giờ…..ngày.....
2. Địa điểm, thời gian giao khách
Điều 3. Phương tiện vận chuyển hành khách
1. Bên A yêu cầu bên B vận chuyển số khách bằng phương tiện (xe ca, tàu thủy, máy bay, xích
lô…) phải có khả năng cần thiết như:
- Tốc độ phải đạt…..km/giờ

- Có máy điều hòa, quạt, mái che…..
- Số lượng phương tiện là…….
2. Bên B chịu trách nhiệm về kỹ thuật cho phương tiện vận chuyển để bảo đảm vận tải trong thời
gian là……….
3. Bên B phải chuẩn bị đủ giấy tờ cho phương tiện đi lại hợp lệ trên tuyến giao thông đó để vận
tải số hàng đã thỏa thuận như trên và chịu mọi hậu quả về giấy tờ pháp lý của phương tiện vận
tải.
4. Bên B phải làm vệ sinh phương tiện vận chuyển hành khách.
Điều 4. Nghĩa vụ của bên vận chuyển hành khách
1. Chuyên chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm, đến đúng giờ, văn minh,
lịch sự và bằng phương tiện đã thỏa thuận một cách an toàn, theo lộ trình và cước phí hợp lý theo
loại phương tiện của lộ trình đó; bảo đảm đủ chỗ ngồi cho hành khách và không chuyên chở vượt
quá trọng tải.
2. Bảo đảm thời gian xuất phát đã được quy định hoặc theo thỏa thuận.
3. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách theo quy định của pháp luật.
4. Chuyên chở hành lý và trả lại cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý tại địa điểm
thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.
5. Hoàn trả lại cho hành khách cước phí vận ch...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ
- Căn cứ… (ghi rõ các văn bản pháp lý được áp dụng trong việc ký kết hợp đồng này)…
- Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên:
Hôm nay, ngày…tháng….năm….
Tại………………………. (địa điểm ký kết)
Chúng tôi gồm có:
Bên A (hành khách)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan, đại diện hành khách):
- Địa chỉ ……………………..
- Tài khoản số………. Mở tại ngân hàng…………………
- Đại diện là ông (bà)……….. Chức vụ………………..
- Giấy uỷ quyền số:…………….. (nếu có)
Ngày…tháng…năm………………
Do… Chức vụ… ký………
Bên B (Chủ phương tiện)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan, đại diện chủ phương tiện)
Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý - Trang 2
Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý 9 10 31