Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 23-CC/VTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
Tại Phòng Công chứng số ........ thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng
Công chứng), chúng tôi là:

Bên cho vay (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà): .................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ..................cấp ngày .................... tại.............................
Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): ...
.................................................................................................................................
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : .......................................................................................................................
Sinh ngày: ...............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ...............cấp ngày ...................... tại .............................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
.................................................................................................................................
Cùng vợ là bà:..........................................................................................................
Sinh ngày: ...............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ......................tại ..........................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................................
.................................................................................................................................
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng
người)
2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ:.....................................................................................................
Sinh ngày:............................................
Mẫu số 23-CC/VTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
Tại Phòng Công chứng số ........ thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, t ghi địa điểm thực hiện công chứng Phòng
Công chứng), chúng tôi là:
Bên cho vay (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà): .................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ..................cấp ngày .................... tại.............................
Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): ...
.................................................................................................................................
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông : .......................................................................................................................
Sinh ngày: ...............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ...............cấp ngày ...................... tại .............................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
.................................................................................................................................
Cùng vợ là bà:..........................................................................................................
Sinh ngày: ...............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ......................tại ..........................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................................
.................................................................................................................................
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng
người)
2. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ:.....................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ..................... tại..........................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................................
.................................................................................................................................
Các thành viên của hộ gia đình:
- Họ và tên:..............................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày .................... tại .........................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................................
.................................................................................................................................
- ...
1
Mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm 9 10 50