Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********
HỢP ĐỒNG VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỂ CÔNG
TRÌNH [TEN CONG TRINH XAY DUNG]
Số : [SO HD]/HĐNT

nước.

Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà

Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng
(nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc
ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.
Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM]
(nếu có).
Căn cứ [YEU CAU CUA HAI BEN]
Hôm nay ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:
BÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Tên doanh nghiệp : [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính : [DIA CHI TRU SO]
Điện thoại : [SO DT] Telex : [SO TELEX] Fax : [SO FAX]
Tài khoản số : [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng : [TEN NGAN HANG]
Đại diện bởi : Ông (bà) [HO VA TEN] Chức vụ : [CHUC VU]
Giấy ủy quyền số : [SO GIAY UY QUYEN] (nếu thay tổng giám đốc hay
giám đốc ký)
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ : [GIAM DOC HAY
TONG GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG
Tên doanh nghiệp : [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính : [DIA CHI TRU SO]
Điện thoại : [SO DT] Telex : [SO TELEX] Fax : [SO FAX]
Tài khoản số : [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng : [TEN NGAN HANG]
Đại diện bởi : Ông (bà) [HO VA TEN] Chức vụ : [CHUC VU]
Giấy ủy quyền số : [ SO GIAY UY QUYEN]
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [GIAM DOC HAY
TONG GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Hai bên thỏa thuận những nguyên tắc giao nhận tổng thầu xây dựng công
trình [TEN CONG TRINH] như sau:
Điều 1 : Nội dung công tác
1. Bên A giao cho Bên B tiến hành tất cả các khâu của toàn bộ công trình
xây dựng [TEN CONG TRINH XAY DUNG] gồm;
a. Tiến hành khảo sát khu vực đã quy hoạch để xây dựng công trình [TEN
CONG TRINH XAY DUNG] theo đúng các nội dung và yêu cầu về khảo sát xây
dựng đảm bảo số liệu đo đạc và số liệu giám định, điều tra chính xác khách quan.
b. Lập LCKTKT cho công trình xây dựng theo đúng các quy định của pháp
luật.
c. Tiến hành thiết kế công trình theo đúng yêu cầu và nội dung bản
LCKTKT đã được duyệt, phải theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức
kinh tế – kỹ thuật và các chế độ thể lệ khác có liên quan của Nhà nước, phải xác
định rõ lịch giao thiết kế và trách nhiệm bảo đảm việc giao thiết kế theo lịch.
d. Tiến hành thi công xây lắp các bộ phận công trình th...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********
HỢP ĐỒNG VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỂ CÔNG
TRÌNH [TEN CONG TRINH XAY DUNG]
Số : [SO HD]/HĐNT
Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà
nước.
Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng
(nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc
ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.
Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM]
(nếu có).
Căn cứ [YEU CAU CUA HAI BEN]
Hôm nay ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:
BÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Tên doanh nghiệp : [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính : [DIA CHI TRU SO]
Điện thoại : [SO DT] Telex : [SO TELEX] Fax : [SO FAX]
Tài khoản số : [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng : [TEN NGAN HANG]
Đại diện bởi : Ông (bà) [HO VA TEN] Chức vụ : [CHUC VU]
Giấy y quyền số : [SO GIAY UY QUYEN] (nếu thay tng giám đốc hay
giám đốc ký)
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ : [GIAM DOC HAY
TONG GIAM DOC] ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG
Tên doanh nghiệp : [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính : [DIA CHI TRU SO]
Điện thoại : [SO DT] Telex : [SO TELEX] Fax : [SO FAX]
Tài khoản số : [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng : [TEN NGAN HANG]
Đại diện bởi : Ông (bà) [HO VA TEN] Chức vụ : [CHUC VU]
Giấy ủy quyền số : [ SO GIAY UY QUYEN]
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [GIAM DOC HAY
TONG GIAM DOC] ký.
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình - Trang 2
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình 9 10 707