Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu HS đề xuất Giám sát

Được đăng lên bởi thanhduy83
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1025 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt: T vÊn gi¸m s¸t c«ng tr×nh: TriÒn ngang 6.500T; §êng cÇn cÈu 50T cho b·i;
Tr¹m biÕn thÕ, khÝ nÐn cÇu tµu & Nhµ ®iÒu hµnh khu vùc cÇu tµu- Dù ¸n ®Çu t “N©ng cÊp phôc vô
®ãng tµu xuÊt khÈu”

Môc lôc hå s¬
I-

§¬n ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt

II-

th«ng tin chung vÒ nhµ thÇu

III-

kª khai kinh nghiÖm mét sè gãi thÇu cô thÓ

IV-

gi¶I ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn

V-

®¬n ®Ò xuÊt vÒ tµi chÝnh

VI-

®¬n dù thÇu

VII- n¨ng lùc kinh nghiÖm cña mét sè c¸n bé chñ chèt
VIII- ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång

c«ng ty t vÊn ®Çu t & th¬ng m¹i

xÝ nghiÖp c«ng nghÖ vµ x©y dùng c«ng tr×nh

Sè:

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt n

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

/xn

Hµ Néi, ngµy

th¸ng

®¬n ®Ò xuÊt
(Hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt)

KÝnh göi: c«ng ty TNHH 1 thµnh viªn ®ãng tµu b¹ch ®»ng
Sau khi nghiªn cøu hå s¬ yªu cÇu mµ chóng t«i ®· nhËn ®îc, XÝ nghiÖp
C«ng nghÖ vµ X©y dùng c«ng tr×nh thuéc C«ng ty T vÊn §Çu t vµ Th¬ng
m¹i( INTRACO) cam kÕt cung cÊp dÞch vô T vÊn gi¸m s¸t thi c«ng: TriÒn
ngang 6.500 T; §êng cÇn cÈu 50T; Tr¹m biÕn thÕ, khÝ nÐn cÇu tµu & Nhµ ®iÒu
hµnh khu vùc cÇu tµu thuéc Dù ¸n ®Çu t “N©ng cÊp phôc vô ®ãng tµu xuÊt
-1-

intraco

n¨m 20

Hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt: T vÊn gi¸m s¸t c«ng tr×nh: TriÒn ngang 6.500T; §êng cÇn cÈu 50T cho b·i;
Tr¹m biÕn thÕ, khÝ nÐn cÇu tµu & Nhµ ®iÒu hµnh khu vùc cÇu tµu- Dù ¸n ®Çu t “N©ng cÊp phôc vô
®ãng tµu xuÊt khÈu”

khÈu” theo ®óng hå s¬ yªu cÇu. Hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt cña chóng t«i gåm cã
®Ò xuÊt kü thuËt nµy vµ mét ®Ò xuÊt tµi chÝnh
Chóng t«i cam kÕt r»ng mäi th«ng tin trong ®Ò xuÊt kü thuËt lµ chÝnh x¸c vµ
kh«ng thay ®æi nh©n sù ®· ®Ò xuÊt trong thêi gian hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt cã
hiÖu lùc lµ 145 ngµy, kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång.
XÝ nghiÖp C«ng nghÖ vµ X©y dùng c«ng tr×nh.

MÉu sè 2:

th«ng tin chungvÒ nhµ thÇu
1/Tªn nhµ thÇu: xÝ nghiÖp c«ng nghÖ vµ x©y dùng c«ng
tr×nh

Trùc thuéc C«ng ty T vÊn §Çu t vµ Th¬ng m¹i (INTRACO)
2/ §Þa chØ: 120B Hµng Trèng- Hoµn KiÕm- Hµ Néi
- §iÖn tho¹i: -04 8.288285

Fax: 084.9.285795

- Email: INTRACO.VINASHIN@ FPT.VN
- Website: HTTP:// WW.INMTCVINASHIN.COM.VN
Tµi kho¶n: Sè 10.2010000010146 - Ng©n hµng c«ng th¬ng quËn Hoµn
KiÕm – Hµ Néi.
M· sè thuÕ:
3/GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh: Sè 315919
- §¨ng ký lÇn ®Çu: Ngµy 19/11/2002
- §¨ng ký l¹i lÇn thø 1: Ngµy 01/10/2004
4/S¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh XÝ nghiÖp
XÝ nghiÖp C«ng nghÖ vµ X©y dùng c«ng tr×nh trùc thuéc C«ng ty T vÊn
§Çu t vµ Th¬ng m¹i (INTRACO), cã lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®îc ®¸nh
dÊu b»ng mèc sau ®©y :
-2-

intraco

Hå s¬ ®Ò xuÊt kü thu...
Hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt : T vÊn gi¸m s¸t c«ng tr×nh: TriÒn ngang 6.500T; §êng cÇn cÈu 50T cho b·i;
Tr¹m biÕn thÕ, khÝ nÐn cÇu tµu & Nhµ ®iÒu hµnh khu vùc cÇu tµu- Dù ¸n ®Çu t N©ng cÊp phôc vô
®ãng tµu xuÊt khÈu
Môc lôc hå s¬
I- §¬n ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt
II- th«ng tin chung vÒ nhµ thÇu
III- kª khai kinh nghiÖm mét sè gãi thÇu cô thÓ
IV- gi¶I ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn
V- ®¬n ®Ò xuÊt vÒ tµi chÝnh
VI- ®¬n dù thÇu
VII- n¨ng lùc kinh nghiÖm cña mét sè c¸n bé chñ chèt
VIII- ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång
c«ng ty t vÊn ®Çu t & th¬ng m¹i
xÝ nghiÖp c«ng nghÖ vµ x©y dùng c«ng tr×nh
Sè: /xn
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2007
®¬n ®Ò xuÊt
(Hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt)
KÝnh göi: c«ng ty TNHH 1 thµnh viªn ®ãng tµu b¹ch ®»ng
Sau khi nghiªn cøu yªu cÇu chóng t«i ®· nhËn ®îc, nghiÖp
C«ng nghÖ X©y dùng c«ng tr×nh thuéc C«ng ty T vÊn §Çu t Th¬ng
m¹i( INTRACO) cam kÕt cung cÊp dÞch T vÊn gi¸m s¸t thi c«ng: TriÒn
ngang 6.500 T; §êng cÇn cÈu 50T; Tr¹m biÕn thÕ, khÝ nÐn cÇu tµu & Nhµ ®iÒu
hµnh khu vùc cÇu tµu thuéc ¸n ®Çu t “N©ng cÊp phôc ®ãng tµu xuÊt
- 1 - intraco
Mẫu HS đề xuất Giám sát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu HS đề xuất Giám sát - Người đăng: thanhduy83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Mẫu HS đề xuất Giám sát 9 10 582