Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu HS yêu cầu giám sát

Được đăng lên bởi thanhduy83
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 788 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C«ng ty TNHH mét thµnh viªn ®ãng tµu b¹ch ®»ng
T vÊn gi¸m s¸t thi c«ng CÇu tµu 70.000DWTvµ n¹o vÐt tríc bÕn thuéc dù ¸n N©ng cao n¨ng lùc ®ãng tµu
70.000DWT

tËp ®oµn c«ng nghiÖp tµu thñy viÖt nam
c«ng ty TNHH mét thµnh viªn ®ãng tµu b¹ch ®»ng

hå s¬ yªu cÇu
Gãi thÇu: “T vÊn gi¸m s¸t thi c«ng TriÒn ngang 6.500T; §êng cÇn cÈu 50T cho b·I;
Tr¹m biÕn thÕ, khÝ nÐn cÇu tµu vµ Nhµ ®iÒu hµnh khu vùc cÇu tµu”
dù ¸n: n©ng cÊp phôc vô ®ãng tµu xuÊt khÈu
c«ng ty tnhh 1 thµnh viªn ®ãng tµu b¹ch ®»ng
chñ ®Çu t : c«ng ty TNHH mét thµnh viªn ®ãng tµu b¹ch ®»ng
®ÞachØ : §Þa chØ: sè 3 phan ®×nh phïng – phêng h¹ lý – quËn
hång bµng – h¶I phßng
§iÖn tho¹i : 0313.669 251
Fax: 0313.842 282

H¶i phßng, th¸ng

n¨m 2007


Dù ¸n ®Çu t: “n©ng cÊp phôc vô ®ãng tµu xuÊt khÈu”

C«ng ty TNHH mét thµnh viªn ®ãng tµu b¹ch ®»ng
T vÊn gi¸m s¸t thi c«ng CÇu tµu 70.000DWTvµ n¹o vÐt tríc bÕn thuéc dù ¸n N©ng cao n¨ng lùc ®ãng tµu
70.000DWT

néi dung hå s¬ yªu cÇu gåm c¸c phÇn
phÇn A- th«ng b¸o yªu cÇu
I. Th yªu cÇu
phÇn B- néi dung hå s¬ yªu cÇu
I. ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu
1. Gi¶i thÝch tõ ng÷
2. Giíi thiÖu vÒ dù ¸n, gãi thÇu
3. T c¸ch hîp lÖ cña nhµ thÇu
4. Chi phÝ ®Ò xuÊt
5. Gi¶i thÝch lµm râ hå s¬ yªu cÇu
6. Söa ®æi hå s¬ yªu cÇu
7. Ng«n ng÷ sö dông
8. Néi dung hå s¬ ®Ò xuÊt
9. Thêi h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ ®Ò xuÊt
10. Nép, tiÕp nhËn hå s¬ ®Ò xuÊt
11. §¸nh gi¸ hå s¬ ®Ò xuÊt
12. Th¬ng th¶o
13. Th¬ng th¶o, hoµn thiÖn vµ ký kÕt hîp ®ång
14. Gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ trong ®Êu thÇu, chØ dÉn ®Þa chØ bé phËn thêng trùc gióp
viÖc cña Héi ®ång t vÊn vÒ gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ
15. Xö lý vi ph¹m
II. B¶ng d÷ liÖu yªu cÇu
iii. tiªu chuÈn ®¸nh gi¸
iv. ®Ò xuÊt kü thuËt
v. ®Ò xuÊt tµi chÝnh
vi. ®iÒu kho¶n tham chiÕu
1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ dù ¸n, gãi thÇu. M« t¶ môc ®Ých tuyÓn chän t vÊn.
2. Ph¹m vi c«ng viÖc.
3. Tr¸ch nhiÖm bªn yªu cÇu.
vii. c¸c biÓu mÉu
1. MÉu biÓu vÒ néi dung kü thuËt
MÉu 1: Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ kü thuËt.
MÉu 2: Gãi thÇu t¬ng tù ®· hoÆc ®ang thùc hiÖn trong thêi gian 3 n¨m gÇn ®©y.
MÉu 3: BiÓu bè trÝ nh©n lùc.
MÉu 4: MÉu ®¬n ®Ò xuÊt.
phÇn a. yªu cÇu
tËp ®oµn c«ng nghiÖp tµu thuû viÖt nam

c«ng ty TNHH mét thµnh viªn
®ãng tµu b¹ch ®»ng
-----*****----Sè:

/QLDA

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
-------*****-------H¶I Phßng, ngµy th¸ng n¨m 2007

th yªu cÇu
KÝnh göi: xÝ nghiÖp c«ng nghÖ vµ x©y dùng c«ng tr×nh
Phßng ®Çu qu¶n lý dù ¸n C«ng ty TNHH mét thµnh viªn ®ãng tµu B¹ch §»ng
thuéc TËp ®oµn c«ng nghiÖp tµu thñy ViÖt Nam chuÈn...
C«ng ty TNHH mét thµnh viªn ®ãng tµu b¹ch ®»ng
T vÊn gi¸m s¸t thi c«ng CÇu tµu 70.000DWTvµ n¹o vÐt tríc bÕn thuéc dù ¸n N©ng cao n¨ng lùc ®ãng tµu
70.000DWT
tËp ®oµn c«ng nghiÖp tµu thñy viÖt nam
c«ng ty TNHH mét thµnh viªn ®ãng tµu b¹ch ®»ng
hå s¬ yªu cÇu
Gãi thÇu: “T vÊn gi¸m s¸t thi c«ng TriÒn ngang 6.500T; §êng cÇn cÈu 50T cho b·I;
Tr¹m biÕn thÕ, khÝ nÐn cÇu tµu vµ Nhµ ®iÒu hµnh khu vùc cÇu tµu”
dù ¸n: n©ng cÊp phôc vô ®ãng tµu xuÊt khÈu
c«ng ty tnhh 1 thµnh viªn ®ãng tµu b¹ch ®»ng
chñ ®Çu t : c«ng ty TNHH mét thµnh viªn ®ãng tµu b¹ch ®»ng
®ÞachØ : §Þa chØ: sè 3 phan ®×nh phïng ph êng h¹ lý quËn
hång bµng h¶I phßng
§iÖn tho¹i : 0313.669 251 Fax: 0313.842 282
H¶i phßng, th¸ng n¨m 2007
 
Dù ¸n ®Çu t: “n©ng cÊp phôc vô ®ãng tµu xuÊt khÈu”
Mẫu HS yêu cầu giám sát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu HS yêu cầu giám sát - Người đăng: thanhduy83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Mẫu HS yêu cầu giám sát 9 10 679