Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hướng dẫn lập biểu báo cáo quyết

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh (huyện, xã)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khóa ….., Kỳ họp thứ ….
Số: …../…..
……, ngày ….. tháng …. năm …..

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng Nhân dân tỉnh (huyện, xã)
Khóa ….., Kỳ họp thứ ….
(từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …).
1/ Thời gian họp:
-

Khai mạc: ……. giờ, ngày … tháng … năm ….

-

Địa

điểm:

Tại

………………………………………………………………………………………..
-

Nội

dung

kỳ

họp:

…………………………………………………………………………………...
2/ Thành phần dự họp:
-

Đại

biểu

Hội

đồng

Nhân

dân

có

mặt:……………..

trên

tổng

số

……………………………….
-

Đại

biểu

Quốc

hội

(nếu

có)

………………………………………………………………………..
-

………………………………………………………………………………………………………..
.

Tổng số tham dự họp:
3/ Chủ tọa kỳ họp:
-

……………………………………………(1)………………………………………………………...

-

………………………………………………………………………………………………………..

4/ Đoàn thư ký kỳ họp:
-

…………………………. (2) …………………………………………………………………….......

-

………………………………………………………………………………………………………..

5/ Các báo cáo tại kỳ họp
-

………………………..(3) ……………………………………………………………………….......

-

………………………………………………………………………………………………………..

6/ Thảo luận tại kỳ họp
-

…………….
…….

(4)

………………………………………………………………………………...

-

………………………………………………………………………………………………………..
.

7/ Kết thúc giờ họp (5)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TỌA KỲ HỌP
T/M. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên)

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

-

…

-

…

-

Lưu

------------(1) Ghi rõ họ và tên, chức vụ công tác.
(2) Ghi rõ họ và tên, chức vụ công tác.
(3) Ghi theo thứ tự các báo cáo tại kỳ họp, họ và tên, chức vụ người báo cáo (Trong trường
hợp họp nhiều ngày thì ghi rõ từng ngày một).
(4) Ghi ý kiến của từng người phát biểu, ý kiến của Chủ tọa kỳ họp.
(5) Thông qua dự thảo Nghị quyết, biểu quyết.
Chủ tọa kết thúc kỳ họp

...
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tỉnh (huyện, xã) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khóa ….., Kỳ họp thứ ….
Số: …../…..
……, ngày ….. tháng …. năm …..
BIÊN BẢN
Họp Hội đồng Nhân dân tỉnh (huyện, xã)
Khóa ….., Kỳ họp thứ ….
(từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …).
1/ Thời gian họp:
- Khai mạc: ……. giờ, ngày … tháng … năm ….
- Địa điểm: Tại
………………………………………………………………………………………..
- Nội dung kỳ họp:
…………………………………………………………………………………...
2/ Thành phần dự họp:
- Đại biểu Hội đồng Nhân dân mặt:…………….. trên tổng số
……………………………….
- Đại biểu Quốc hội (nếu có)
………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………..
.
Tổng số tham dự họp:
3/ Chủ tọa kỳ họp:
- ……………………………………………
(1)
………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………..
4/ Đoàn thư ký kỳ họp:
- ………………………….
(2)
…………………………………………………………………….......
- ………………………………………………………………………………………………………..
5/ Các báo cáo tại kỳ họp
- ………………………..
(3)
……………………………………………………………………….......
- ………………………………………………………………………………………………………..
6/ Thảo luận tại kỳ họp
- …………….
(4)
………………………………………………………………………………...
…….
Mẫu hướng dẫn lập biểu báo cáo quyết - Trang 2
Mẫu hướng dẫn lập biểu báo cáo quyết - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu hướng dẫn lập biểu báo cáo quyết 9 10 915