Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG
HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
(Căn nhà số : đường........................phường ......................................................... quận.............)
Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:
BÊN A: (Bên ủy quyền)
Ông:..................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................................
cấp ngày.......tháng.......năm.....................................................................................................
Địa chủ thường trú:...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Bà:.....................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................................
cấp ngày.......tháng.......năm.....................................................................................................
Địa chủ thường trú:...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
BÊN B: (Bên được quyền)
Ông:..................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................................

cấp ngày.......tháng.......năm.....................................................................................................
Địa chủ thường trú:...................................................................................................................
........................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG
HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
(Căn nhà số : đường........................phường ......................................................... quận.............)
Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:
BÊN A: (Bên ủy quyền)
Ông:..................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................................
cấp ngày.......tháng.......năm.....................................................................................................
Địa chủ thường trú:...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Bà:.....................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................................
cấp ngày.......tháng.......năm.....................................................................................................
Địa chủ thường trú:...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
BÊN B: (Bên được quyền)
Ông:..................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................................
Mẫu hủy bỏ hợp đồng ủy quyền - Trang 2
Mẫu hủy bỏ hợp đồng ủy quyền - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hủy bỏ hợp đồng ủy quyền 9 10 513