Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu kê khai tài sản Đảng viên

Được đăng lên bởi hieusbd1975
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thành phố Hồ Chí Minh
ðơn vị trực thuộc: .........................
ðơn vị cơ sở: ................................

Mẫu 2C/TCTW-98

SƠ YẾU LÝ LỊCH
.......................................
Số hiệu cán bộ, công chức

1) Họ và tên khai sinh: .............................................................. Nam, nữ: .....................
2) Các tên gọi khác: .........................................................................................................
Ảnh 4 x 6

3) Cấp ủy hiện tại: ....................................... , Cấp ủy kiêm: .........................................
Chức vụ (ðảng, ñoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): .................................................
..................................................................................... Phụ cấp chức vụ: ...........................
4) Sinh ngày: .......... tháng .......... năm ............... 5) Nơi sinh: ..................................................

6) Quê quán (xã, phường): ....................................... (huyện, quận): ........................

(tỉnh, TP): ...............................

7) Nơi ở hiện nay (Xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, ñường phố, TP): .............................................. ñ/thoại: ....................
8) Dân tộc: (Kinh, Tày, Mông, Ê ñê...): ...................................... 9) Tôn giáo: ......................................................
10) Thành phần gia ñình xuất thân: ................................................................................................................
(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản ...)

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi ñược tuyển dụng: .................................................................................
(Ghi nghề ñược ñào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bàn, học sinh, ...)

12) Ngày ñược tuyển dụng: ......... / ........... / .......... Vào cơ quan nào, ở dâu: .............................................
13) Ngày vào cơ quan hiện ñang công tác: ...... / ....... / ......, Ngày tham gia cách mạng: ...... / ....... / ........
14) Ngày vào ðảng Cộng sản Việt Nam: ......... / .......... / ........ Ngày chính thức: ........ / .......... / ..............
15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: ..........................................................................................
(Ngày vào ðoàn TNCSHCM, Công ñoàn, Hội ......... )

16) Ngày nhập ngũ: ... / ... / .......
Thành ph H Chí Minh Mu 2C/TCTW-98
ðơn v trc thuc: .........................
SƠ YU LÝ LCH
ðơn v cơ s: ................................ .......................................
S hiu cán b, công chc
1) H và tên khai sinh: .............................................................. Nam, n: .....................
2) Các tên gi khác: .........................................................................................................
3) Cp y hin ti: ....................................... , Cp y kiêm: .........................................
Chc v
(ðảng, ñoàn th, Chính quyn, k c chc v kiêm nhim)
: .................................................
.....................................................................................
Ph cp chc v: ...........................
4) Sinh ngày: .......... tháng .......... năm ............... 5) Nơi sinh: ..................................................
6) Quê quán
(xã, phường)
: .......................................
(huyn, qun):
........................
(tnh, TP):
...............................
7) Nơi hin nay
(Xã, huyn, tnh hoc s nhà, ñường ph, TP):
.............................................. ñ/thoi: ....................
8) Dân tc:
(Kinh, Tày, Mông, Ê ñê...):
...................................... 9) Tôn giáo: ......................................................
10) Thành phn gia ñình xut thân: ................................................................................................................
(Ghi là công nhân, nông dân, cán b, công chc, trí thc, quân nhân, dân nghèo thành th, tiu thương, tiu ch, tư sn ...)
11) Ngh nghip bn thân trước khi ñược tuyn dng: .................................................................................
(Ghi ngh ñược ñào to hoc công nhân (th gì), làm rung, buôn bàn, hc sinh, ...)
12) Ngày ñược tuyn dng: ......... / ........... / .......... Vào cơ quan nào, dâu: .............................................
13) Ngày vào cơ quan hin ñang công tác: ...... / ....... / ......, Ngày tham gia cách mng: ...... / ....... / ........
14) Ngày vào ðảng Cng sn Vit Nam: ......... / .......... / ........ Ngày chính thc: ........ / .......... / ..............
15) Ngày tham gia các t chc chính tr, xã hi: ..........................................................................................
(Ngày vào ðoàn TNCSHCM, Công ñoàn, Hi ......... )
16) Ngày nhp ngũ: ... / ... / .... Ngày xut ngũ: ... / ... / .....
Quân hàm, chc v cao nht (năm): ............................
17)Trình ñộ hc vn:
Giáo dc ph thông: ..............
Hc hàm, hc v cao nht: .................................................
(Lp my) (GS, PGS, TS, PTS, Thc sĩ, C nhân, K sư ... năm nào, chuyên ngành gì)
- Lý lun chính tr: ............................... - Ngoi ng: ................................................................................
(C nhân, Cao cp, Trung cp, Sơ cp) (Anh (A/B/C/D) Nga (A/B/C/D) Pháp (A/B/C/D) ...)
18) Công tác chính ñang làm: ........................................................................................................................
19) Ngch công chc: .....................
(mã s: .................)
Bc lương: .........., h s: ........... t tháng .... /.........
20) Danh hiu ñược phong
(năm nào)
: ..............................................................................................................
(Anh hùng lao ñộng, anh hùng lc lượng vũ trang, nhà giáo, thy thuc, ngh sĩ nhân dân, ưu tú)
21) S trường công tác: ......................................... Công vic ñã làm lâu nht: ..........................................
22) Khen thưởng: ...........................................................................................................................................
(Huân, huy chương, năm nào)
23) K lut
(ðảng, Chính quyn, ðoàn th, Cp quyết ñịnh, năm nào, lý do, hình thc, ...)
: ...................................................
24) Tình trng sc khe: ......................................... Cao: 1m ......, Cân nng: ....... (kg), Nhóm máu: ........
(tt, bình thường, yếu hoc có bnh mãn tính gì)
25) S chng minh nhân dân: ................................. Thương binh loi: .................. Gia ñình lit sĩ:
nh 4 x 6
Mẫu kê khai tài sản Đảng viên - Trang 2
Mẫu kê khai tài sản Đảng viên - Người đăng: hieusbd1975
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu kê khai tài sản Đảng viên 9 10 466