Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu kiểm điểm đảng viên

Được đăng lên bởi thaophuong-ly
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¶ng bé Xà THIỆN HÒA
Chi bé:Trêng PTDTBT THCS THIỆN HÒA
****

®¶ng céng s¶n viÖt nam
Thiện Hòa, ngày 23 tháng 12 năm 2014

B¶n tù kiÓm ®iÓm
®¸nh gi¸ chÊt lîng ®¶ng viªn
Hä vµ tªn: LÝ PHƯƠNG THẢO
Chøc vô hiÖn nay: Phó hiệu trưởng
Lµ ®¶ng viªn thuéc chi bé Trêng PTDTBT THCS Thiện Hòa
I. ®¶ng viªn kiÓm ®iÓm
1- T tëng chÝnh trÞ
T«i lu«n cã lËp trêng t tëng v÷ng vµng kiªn ®Þnh, lu«n chÊp hµnh ®óng quan
®iÓm, ®êng lèi, nghÞ quyÕt, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc.
Lµ mét ®¶ng viªn trong chi bé t«i lu«n ®îc tiÕp thu kÞp thêi mäi chñ tr¬ng, ®êng
låi cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc.Do vËy t«i lu«n ®ãng vai trß trong c«ng t¸c tuyªn
truyÒn vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®óng quan ®iÓm, ®êng lèi, nghÞ quyÕt,
chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc.
T«i lu«n kh«ng ngõng tù gi¸c häc tËp ®Ó n©ng cao kiÕn thøc vÒ lý luËn chÝnh trÞ
vµ chuyªn m«n nghiÖp vô. Thùc hiÖn nghiªm tóc các cuéc vËn ®éng của ngành.
2- VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc lèi sèng.
Lµ mét ®¶ng viªn gi¸o viªn t«i lu«n tù ý thøc thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng
phÝ theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh, lu«n tuyªn truyÒn vµ phßng chèng c¸c biªu
hiÖn tiªu cùc trong nhµ trêng vµ trong xã hội. Kh«ng vi ph¹m nh÷ng ®iÒu ®¶ng viªn
kh«ng ®îc lµm, trung thùc tríc §¶ng. Lu«n cã ®¹o ®øc lèi sèng lµnh m¹nh, g¬ng mÉu
tríc häc sinh. Lu«n tham gia nhiÖt t×nh c¸c phong trµo cña nhµ trêng vµ cña phòng
GD&ĐT
Lu«n gi÷ g×n ®oµn kÕt néi bé, nªu cao c«ng t¸c phª b×nh vµ tù phª b×nh,
T«i lu«n ph¸t huy qui chÕ d©n chñ ë c¬ së, cã sù liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n,
t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, ®îc nh©n d©n tÝn nhiÖm.
3- VÒ thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao.
Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c t«i lu«n thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch cña trường. Thùc
hiÖn ®óng chøc tr¸ch vµ nhiÖm vô ®îc giao. Hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc mµ cấp trên
giao phã.
Lµ mét ®¶ng viªn t«i thêng xuyªn gi÷ mèi liªn hÖ chÆt víi chi uû vµ g¬ng mÉu
thùc hiÖn mäi nghÜa vô c«ng d©n n¬i c tró.
Ngoµi ra, t«i cßn tham gia vµo c«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §¶ng, chÝnh quyÒn vµ
®oµn thÓ trong nhµ trêng.
4- VÒ tæ chøc kØ luËt.
Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c t«i thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, ý
thøc tæ chøc kØ luËt, phôc tïng sù ph©n c«ng, ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn cña tæ chøc.
Lu«n thùc hiÖn vµ vËn ®éng gia ®×nh vµ b¹n bÌ chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c chØ
thÞ, nghÞ quyÕt, quy ®Þnh, cña §¶ng, luËt vµ nghÞ ®Þnh cña nhµ níc, c¸c chñ tr¬ng cña
TØnh uû vÒ phßng chèng ma tuý.
Ho¹t ®éng trong tæ chøc c¬ së §¶ng t«i duy tr× tèt chÕ ®é sinh hoat §¶ng. Tham
gia ®ãng ®¶ng phÝ ®Çy ®ñ...
§¶ng bé Xà THIỆN HÒA
Chi bé:Trêng PTDTBT THCS THIỆN HÒA
****
®¶ng céng s¶n viÖt nam
Thiện Hòa, ngày 23 tháng 12 năm 2014
B¶n tù kiÓm ®iÓm
®¸nh gi¸ chÊt lîng ®¶ng viªn
Hä vµ tªn: LÝ PHƯƠNG THẢO
Chøc vô hiÖn nay: Phó hiệu trưởng
Lµ ®¶ng viªn thuéc chi bé Trêng PTDTBT THCS Thiện Hòa
I. ®¶ng viªn kiÓm ®iÓm
1- T tëng chÝnh trÞ
T«i lu«n cã lËp trêng t tëng v÷ng vµng kiªn ®Þnh, lu«n chÊp hµnh ®óng quan
®iÓm, ®êng lèi, nghÞ quyÕt, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc.
Lµ mét ®¶ng viªn trong chi bé t«i lu«n ®îc tiÕp thu kÞp thêi mäi chñ tr¬ng, ®êng
låi cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc.Do vËy t«i lu«n ®ãng vai trß trong c«ng t¸c tuyªn
truyÒn vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®óng quan ®iÓm, ®êng lèi, nghÞ quyÕt,
chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc.
T«i lu«n kh«ng ngõng gi¸c häc tËp ®Ó n©ng cao kiÕn thøc vÒ luËn chÝnh trÞ
vµ chuyªn m«n nghiÖp vô. Thùc hiÖn nghiªm tóc các cuéc vËn ®éng của ngành.
2- VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc lèi sèng.
mét ®¶ng viªn gi¸o viªn t«i lu«n ý thøc thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng
phÝ theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc C Minh, lu«n tuyªn truyÒn phßng chèng c¸c biªu
hiÖn tiªu cùc trong nhµ trêng trong hội. Kh«ng vi ph¹m nh÷ng ®iÒu ®¶ng viªn
kh«ng ®îc lµm, trung thùc tríc §¶ng. Lu«n ®¹o ®øc lèi sèng lµnh m¹nh, g¬ng mÉu
tríc häc sinh. Lu«n tham gia nhiÖt t×nh c¸c phong trµo cña nhµ trêng cña phòng
GD&ĐT
Lu«n gi÷ g×n ®oµn kÕt néi bé, nªu cao c«ng t¸c phª b×nh vµ tù phª b×nh,
T«i lu«n ph¸t huy qui chÕ d©n chñ ë së, liªn chÆt chÏ víi nh©n d©n,
t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, ®îc nh©n d©n tÝn nhiÖm.
3- VÒ thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao.
Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c t«i lu«n thùc hiÖn ®óng ho¹ch cña trường. Thùc
hiÖn ®óng chøc tr¸ch vµ nhiÖm®îc giao. Hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc cấp trên
giao phã.
mét ®¶ng viªn t«i thêng xuyªn gi÷ mèi liªn chÆt víi chi vµ g¬ng mÉu
thùc hiÖn mäi nghÜa vô c«ng d©n n¬i c tró.
Ngoµi ra, t«i cßn tham gia vµo c«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §¶ng, chÝnh quyÒn
®oµn thÓ trong nhµ trêng.
4- VÒ tæ chøc kØ luËt.
Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c t«i thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, ý
thøc tæ chøc kØ luËt, phôc tïng sù ph©n c«ng, ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn cña tæ chøc.
Lu«n thùc hiÖn vËn ®éng gia ®×nh vµ b¹n bÌ chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c chØ
thÞ, nghÞ quyÕt, quy ®Þnh, cña §¶ng, luËt nghÞ ®Þnh cña nhµ níc, c¸c chñ tr¬ng cña
TØnh uû vÒ phßng chèng ma tuý.
Ho¹t ®éng trong tæ chøc c¬ së §¶ng t«i duy tr× tèt chÕ ®é sinh hoat §¶ng. Tham
gia ®ãng ®¶ng phÝ ®Çy ®ñ.
Mẫu kiểm điểm đảng viên - Trang 2
Mẫu kiểm điểm đảng viên - Người đăng: thaophuong-ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu kiểm điểm đảng viên 9 10 231