Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu kiểm tra vệ sinh trường học mầm non

Được đăng lên bởi hientkna
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 7530 lần   |   Lượt tải: 8 lần
UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG
TRƯỜNG MẪU GIÁO TÀ HINE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
KIỂM TRA VỆ SINH LỚP HỌC
Thời gian: Vào lúc ……… ngày……. Tháng…… năm……
Địa điểm: …………………………………………………...
Thành phần:
1/ ……………………………………………………………
2/ ……………………………………………………………
NỘI DUNG KIỂM TRA
1/ Sĩ số:
……………………………………………………………………………………….
2/ Vệ sinh cá nhân trẻ:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
3/ Đồ dùng cá nhân trẻ:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4/ Vệ sinh trong ngoài lớp:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
5/ Đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp:
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
6/ Các điều kiện an toàn của lớp:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
7/ Nề nếp, thói quen, kỹ năng của trẻ:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
8/ Kết luận:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Biên bản kết thúc lúc ….. giờ…... cùng ngày.
Giáo viên chủ nhiệm

Người kiểm tra

Duyệt của ban giám hiêu

...
UBND HUYN ĐC TRNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯNG MẪU GIÁO TÀ HINE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
KIỂM TRA VỆ SINH LỚP HỌC
Thời gian: Vào lúc ……… ngày……. Tháng…… năm……
Địa điểm: …………………………………………………...
Thành phần:
1/ ……………………………………………………………
2/ ……………………………………………………………
NỘI DUNG KIỂM TRA
1/ Sĩ số:
……………………………………………………………………………………….
2/ Vệ sinh cá nhân trẻ:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
3/ Đồ dùng cá nhân trẻ:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4/ Vệ sinh trong ngoài lớp:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
5/ Đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp:
……………………………………………………………………………………….
Mẫu kiểm tra vệ sinh trường học mầm non - Trang 2
Mẫu kiểm tra vệ sinh trường học mầm non - Người đăng: hientkna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu kiểm tra vệ sinh trường học mầm non 9 10 93