Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu lao động

Được đăng lên bởi josluyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG GỢI Ý
THƯƠNG LƯỢNG KÝ KẾT THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ TẠI DOANH
NGHIỆP

Công ty ………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: …………………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số điện thoại, fax:…………..

THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của 2 bên trong quan hệ lao động, chúng tôi
gồm:
1. Đại diện người sử dụng lao động (NSDLĐ):
- Họ tên: …………………………………………………………………….
- Chức danh: ………………………………………………………………..
2. Đại diện tập thể lao động:
- Họ tên: …………………………………………………………………….
- Chức danh: Chủ tịch công đoàn công ty ………………………………….
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và cùng nhau thoả
thuận ký kết Thỏa ước lao động tập thể (gọi tắt là Thỏa ước) gồm những điều khoản
sau đây:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Bản Thoả ước lao động tập thể này quy định mối quan hệ lao động giữa tập thể
lao động và NSDLĐ về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền và nghĩa vụ
của mỗi người trong thời hạn Thỏa ước có hiệu lực.
Điều 1. Đối tượng thi hành:
1. Người sử dụng lao động.
2. Người lao động (NLĐ) đang làm việc tại công ty, kể cả người lao động trong
thời gian học nghề, thử việc, NLĐ vào làm việc sau ngày Thỏa ước có hiệu lực đều có
trách nhiệm thực hiện những nội dung thoả thuận trong Thỏa ước này.
3. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.
Điều 2. Thời hạn của thỏa ước:
1. Thỏa ước này có hiệu lực ……….. ……, kể từ ngày ký.
2. Sau sáu tháng, các bên có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung Thỏa ước. Việc
sửa đổi, bổ sung phải được tiến hành theo trình tự như khi ký kết.
Điều 3. Cam kết của NSDLĐ bảo đảm quyền hoạt động của công đoàn:
Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về
quyền công đoàn, trích nộp kinh phí đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn hoạt
động.
Điều 4. Cam kết của người lao động về việc chấp hành Nội quy lao động
của doanh nghiệp:
1. Người lao động có trách nhiệm chấp hành đúng các nội dung quy định trong
Hợp đồng lao động, Nội quy lao động và Thoả ước lao động tập thể.
2. Thực hiện đúng quy trình sản xuất, đặc biệt là các quy trình về an toàn, vệ
sinh lao động trong doanh nghiệp.
3. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có ý thức kỷ luật lao động, hạn chế
đến mức thấp nhất việc làm hư hỏng máy móc, hàng hoá, sản phẩm của doanh nghiệp.
4. Phối hợp cùng doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất, tiết kiệm
nguyên vật liệu, đảm bảo tiến độ công việc.

5. Không tham gia đình công, tranh chấp lao động...
MẪU THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG GỢI Ý
THƯƠNG LƯỢNG KÝ KẾT THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ TẠI DOANH
NGHIỆP
Công ty ……………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: ………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Số điện thoại, fax:…………..
THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của 2 bên trong quan hệ lao động, chúng tôi
gồm:
1. Đại diện người sử dụng lao động (NSDLĐ):
- Họ tên: …………………………………………………………………….
- Chức danh: ………………………………………………………………..
2. Đại diện tập thể lao động:
- Họ tên: …………………………………………………………………….
- Chức danh: Chủ tịch công đoàn công ty ………………………………….
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………
Mẫu lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu lao động - Người đăng: josluyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Mẫu lao động 9 10 748