Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÒA ÁN.................... (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:../.../HSST-LBTG (2)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......, ngày...... tháng......
năm.......
LỆNH BẮT VÀ TẠM GIAM
TÒA ÁN....................

Căn cứ vào các điều 38, 79, 80, 88, 176 và 177 của Bộ luật Tố tụng hình sự:
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số ...../....../HSST ngày....... tháng.....
năm.......;
Xét thấy cần thiết bắt và tạm giam bị can (bị cáo) (3) để bảo đảm cho việc xét xử và thi
hành án,
RA LỆNH:
1. Bắt và tạm giam bị can (bị cáo): (chỉ ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư
trú, nghề nghiệp)
Bị Viện kiểm sát (4)....................................................................................
Truy tố về tội (Các tội) ...............................................................................
Theo điểm (các điểm).......... khoản (các khoản)......... Điều (các điều)........ của Bộ luật
Hình sự.
Thời hạn tạm giam tính từ ngày bắt để tạm giam cho đến ngày.... tháng..... năm.... (5)
2. Công an (6)........................................... có trách nhiệm thi hành Lệnh này.
Trong trường hợp bị can (bị cáo) trốn tránh hoặc không biết bị can (bị cáo) đang ở đâu,
thì yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định truy nã và sau thời hạn một tháng, kể từ ngày ra
quyết định truy nã thông báo kết quả của việc truy nã cho Tòa án biết.
Nơi nhận:
- Công an............;

TÒA ÁN.....................
........................ (7)

- VKS ..........................;
- Bị can (bị cáo)...........;
- Lưu hồ sơ vụ án.
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01c:
(1) Ghi tên Tòa án xét xử sơ thẩm; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương (Tòa án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Tòa án quân
sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra lệnh bắt và tạm giam (Ví dụ: Số:
137/2004/HSST-LBTG).
(3) Trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm thì ghi "bị can" và sau khi có
quyết định đưa vụ án ra xét xử thì ghi "bị cáo".
(4) Ghi tên Viện kiểm sát tương tự như ghi tên Tòa án được hướng dẫn tại điểm (1).
(5) Ghi ngày, tháng, năm kết thúc thời hạn chuẩn bị xét xử sỏ thẩm.
(6) Nếu là Tòa án quân sự thì ghi "Đơn vị cảnh vệ".
(7) Nếu Chánh án ký tên thì ghi Chánh án; nếu Phó Chánh án ký tên thì ghi Phó Chánh
án.
Mẫu số 01c: Dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp bắt
và tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với
bị can, bị cáo đang được toại ngoại
...
TÒA ÁN.................... (1)
Số:../.../HSST-LBTG (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......, ngày...... tháng......
năm.......
LỆNH BẮT VÀ TẠM GIAM
TÒA ÁN....................
Căn cứ vào các điều 38, 79, 80, 88, 176 và 177 của Bộ luật Tố tụng hình sự:
Căn cứ vào hồ vụ án hình sự thẩm thụ số ...../....../HSST ngày....... tháng.....
năm.......;
Xét thấy cần thiết bắt tạm giam bị can (bị cáo) (3) để bảo đảm cho việc xét xửthi
hành án,
RA LỆNH:
1. Bắt và tạm giam bị can (bị cáo): (chỉ ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư
trú, nghề nghiệp)
Bị Viện kiểm sát (4)....................................................................................
Truy tố về tội (Các tội) ...............................................................................
Theo điểm (các điểm).......... khoản (các khoản)......... Điều (các điều)........ của Bộ luật
Hình sự.
Thời hạn tạm giam tính từ ngày bắt để tạm giam cho đến ngày.... tháng..... năm.... (5)
2. Công an (6)........................................... có trách nhiệm thi hành Lệnh này.
Trong trường hợp bị can (bị cáo) trốn tránh hoặc không biết bị can (bị cáo) đang đâu,
thì yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định truy nã và sau thời hạn một tháng, kể từ ngày ra
quyết định truy nã thông báo kết quả của việc truy nã cho Tòa án biết.
Nơi nhận:
- Công an............;
- VKS ..........................;
- Bị can (bị cáo)...........;
- Lưu hồ sơ vụ án.
TÒA ÁN.....................
........................ (7)
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01c:
(1) Ghi tên Tòa án xét xử thẩm; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương (Tòa án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Tòa án quân
sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4).
Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án - Trang 2
Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án 9 10 440