Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu lệnh điều xe

Được đăng lên bởi lamlinh060892-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 16515 lần   |   Lượt tải: 23 lần
CÔNG TY CP XĂNG DẦU SÔNG CHÂU
119 - Điện Biên Phủ - P. Đakao - Q1 - Tp. HCM

Họ và tên lái xe:…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

LỆNH ĐIỀU XE

Tp.HCM, ngày……tháng……năm……
Có giá trị đến ngày……tháng…..năm……
Đơn vị sử dụng xe:……………………………………………...Xe số:………………….
Nơi đi

ĐIỀU XE

Nơi đến

KẾ TOÁN THANH TOÁN

CÔNG TY CP XĂNG DẦU SÔNG CHÂU
119 - Điện Biên Phủ - P. Đakao - Q1 - Tp. HCM

Họ và tên lái xe:…………………………

Km thanh
toán

PHÍ CẦU ĐƯỜNG

Số tiền

GHI CHÚ

Số phiếu

CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC

LÁI XE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

LỆNH ĐIỀU XE

Tp.HCM, ngày……tháng……năm……
Có giá trị đến ngày……tháng…..năm……
Đơn vị sử dụng xe:……………………………………………...Xe số:………………….
Nơi đi

ĐIỀU XE

Nơi đến

KẾ TOÁN THANH TOÁN

Km thanh
toán

PHÍ CẦU ĐƯỜNG

Số tiền

CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC

GHI CHÚ

Số phiếu

LÁI XE

...
CÔNG TY CP XĂNG DẦU SÔNG CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
119 - Điện Biên Phủ - P. Đakao - Q1 - Tp. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---
Họ và tên lái xe:………………………… LỆNH ĐIỀU XE
Tp.HCM, ngày……tháng……năm……
Có giá trị đến ngày……tháng…..năm……
Đơn vị sử dụng xe:……………………………………………...Xe số:………………….
Nơi đi Nơi đến Km thanh
toán
PHÍ CẦU ĐƯỜNG GHI CHÚ
Số tiền Số phiếu
ĐIỀU XE KẾ TOÁN THANH TOÁN CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC LÁI XE
CÔNG TY CP XĂNG DẦU SÔNG CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
119 - Điện Biên Phủ - P. Đakao - Q1 - Tp. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---
Họ và tên lái xe:………………………… LỆNH ĐIỀU XE
Tp.HCM, ngày……tháng……năm……
Có giá trị đến ngày……tháng…..năm……
Đơn vị sử dụng xe:……………………………………………...Xe số:………………….
Nơi đi Nơi đến Km thanh
toán
PHÍ CẦU ĐƯỜNG GHI CHÚ
Số tiền Số phiếu
ĐIỀU XE KẾ TOÁN THANH TOÁN CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC LÁI XE
Mẫu lệnh điều xe - Người đăng: lamlinh060892-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu lệnh điều xe 9 10 241