Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu liên hệ thực tập cho sinh viên

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________________________________

Số:…………./ĐHBK-

......................, ngày

tháng

năm

V/v Liên hệ thực tập tốt nghiệp cho
sinh viên

Kính gửi: …………………………………………………………..
Để kết hợp kiến thức học tập vào thực tế sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo
cho sinh viên, trong Chương trình đào tạo hệ

(*)

………………………………………....,

ngành ………………………………, thuộc Khoa …….………………………của Trường
...................................................có đợt thực tập tốt nghiệp tại các nhà máy, công ty và xí
nghiệp sản xuất.
Vậy chúng tôi kính đề nghị Ban Giám đốc vui lòng chấp thuận cho phép Đoàn thực
tập gồm …… sinh viên lớp ………………… được đến thực tập tại Quý cơ quan.:
Thời gian thực tập: Từ ngày …… tháng …… năm ………
đến ngày …… tháng …… năm ………
Đoàn sẽ do Ông/ Bà …………………………………, điện thoại …………………
là Cán bộ giảng dạy của trường chịu trách nhiệm quản lý.
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan đối với sự nghiệp đào
tạo cán bộ khoa học kỹ thuật cho đất nước.
Trân trọng kính chào./.

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA …………..…………………..

TS. ………………………….

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu ……….
(*): Ghi: “ đại học chính quy / đại học Không chính quy / Cao đẳng”

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ................ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________________________________
Số:…………./ĐHBK-
......................, ngày tháng năm
V/v Liên hệ thực tập tốt nghiệp cho
sinh viên
Kính gửi: …………………………………………………………..
Để kết hợp kiến thức học tập vào thực tế sản xuất nhằm nâng cao chấtng đào tạo
cho sinh viên, trong Chương trình đào tạo hệ
(*)
………………………………………....,
ngành ………………………………, thuộc Khoa …….………………………của Trường
................................................... đợt thực tập tốt nghiệp tại các nhà máy, công ty
nghiệp sản xuất.
Vậy chúng tôi kính đề nghị Ban Giám đốc vui lòng chấp thuận cho phép Đoàn thực
tập gồm …… sinh viên lớp ………………… được đến thực tập tại Quý cơ quan.:
Thời gian thực tập: Từ ngày …… tháng …… năm ………
đến ngày …… tháng …… năm ………
Đoàn sẽ do Ông/ …………………………………, điện thoại …………………
là Cán bộ giảng dạy của trường chịu trách nhiệm quản lý.
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý quan đối với sự nghiệp đào
tạo cán bộ khoa học kỹ thuật cho đất nước.
Trân trọng kính chào./.
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA …………..…………………..
TS. ………………………….
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu ……….
(*): Ghi: “ đại học chính quy / đại học Không chính quy / Cao đẳng”
Mẫu liên hệ thực tập cho sinh viên - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu liên hệ thực tập cho sinh viên 9 10 974