Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu luận án điện tử

Được đăng lên bởi Tuấn Caro
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
[\
NHỮNG YÊU CẦU THỰC HIỆN VÀ TRÌNH BÀY
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Đồ án tốt nghiệp đại học phải thỏa mãn các yêu cầu về nội dung và hình thức.
1. Về bố cục
Số chương của mỗi luận án tùy thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể,
nhưng thông thường bao gồm những phần và chương sau:
-

MỞ ĐẦU: Trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi

nghiên cứu, ý nghĩa khoa học của đề tài.
-

TỔNG QUAN: Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có liên

quan mật thiết đến đề tài đồ án tốt nghiệp; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ
ra những vấn đề mà đề tài đồ án cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.
-

NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HOẶC LÝ THUYẾT: Trình bày

cơ sở lý thuyết phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong đồ án.
-

KẾT LUẬN: Trình bày những kết quả đồ án tốt nghiệp một cách ngắn

gọn.
-

KIẾN NGHỊ VỀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI.

-

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

-

PHỤ LỤC.

2. Về trình bày
Đồ án tốt nghiệp phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ,
không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Đồ
án đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (xem mẫu)
2.1. Soạn thảo văn bản

Truy cập tại 

Đồ án tốt nghiệp sử dụng chữ Times New Roman (Unicode) cỡ chữ 13 của hệ
soạn thảo Winword; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn
khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,0cm; lề
dưới 3,0 cm; lề trái 3,0 cm; lề phải 2 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên
đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ
giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách
này.
Đồ án tốt nghiệp được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 210 x 297 mm, không
nên quá 30.000 chữ (80 trang), không kể phụ lục.
2.2 Tiểu mục
Các tiểu mục của luận án được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều
nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục
1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai
tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp
theo.
2.3 Bảng biểu, hình vẽ, phương trình
Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ
Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ
các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn : Tạp chí IEEE năm
2007”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác ...
Truy cp ti http://eed.hutech.edu.vn
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGH TP.HCM
KHOA ĐIN – ĐIN T
[\
NHNG YÊU CU THC HIN VÀ TRÌNH BÀY
ĐỒ ÁN TT NGHIP ĐẠI HC
Đồ án tt nghip đại hc phi tha mãn các yêu cu v ni dung và hình thc.
1. V b cc
S chương ca mi lun án tùy thuc vào tng chuyên ngành và đề tài c th,
nhưng thông thường bao gm nhng phn và chương sau:
- M ĐẦU: Trình bày lý do chn đề tài, mc đích, đối tượng và phm vi
nghiên cu, ý nghĩa khoa hc ca đề tài.
- TNG QUAN: Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cu đã có liên
quan mt thiết đến đề tài đồ án tt nghip; nêu nhng vn đề còn tn ti; ch
ra nhng vn đềđề tài đồ án cn tp trung nghiên cu, gii quyết.
- NHNG NGHIÊN CU THC NGHIM HOC LÝ THUYT: Trình bày
cơ s lý thuyết phương pháp nghiên cu đã được s dng trong đồ án.
- KT LUN: Trình bày nhng kết qu đồ án tt nghip mt cách ngn
gn.
- KIN NGH V HƯỚNG PHÁT TRIN CA ĐỀ TÀI.
- DANH MC TÀI LIU THAM KHO
- PH LC.
2. V trình bày
Đồ án tt nghip phi được trình bày ngn gn, rõ ràng, mch lc, sch s,
không được ty xóa, có đánh s trang, đánh s bng biu, hình v, đồ th. Đồ
án đóng bìa cng, in ch nhũ đủ du tiếng Vit (xem mu)
2.1. Son tho văn bn
Mẫu luận án điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu luận án điện tử - Người đăng: Tuấn Caro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mẫu luận án điện tử 9 10 290