Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu lương 2

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG THANH TOAÙN TIỀN LƯƠNG
THAÙNG xx NĂM xxxx
Số
TT

Hoï vaø Teân
Boä phaän vaên phoøng

Lương
Phụ cấp
Số
Lương
ngaøy
Lễ, Nghỉ
cơ bản
Thời gian
Ngoaøi giờ Chức vụ
Khaùc
coâng
Tết pheùp

Tiền
cơ m

3,604,500

Chức
vụ

3,604,500

0

0

919,648

875,250 3,253,680

780,000

9,433,078 223,988

44,798

0 268,786

9,164,292

Tổng
cộng

Caùc khoản khấu trừ
BHXH BHYT
Thu
Cộng
5%
1% ế TN

Coøn ñöôïc
lónh

1 Trần Ñaït

GĐ

1,543,500 26

1,543,500

0

0

593,653

463,050 1,852,200

260,000

4,712,403 100,328

20,066

0 120,394

4,592,009

2 Từ Thị Beâ

PTVP

1,030,500 26

1,030,500

0

0

325,995

206,100

700,740

260,000

2,523,335

61,830

12,366

0

74,196

2,449,139

Keá toaùn 1,030,500 26

1,030,500

0

0

0

206,100

700,740

260,000

2,197,340

61,830

12,366

0

74,196

2,123,144

2,574,000

2,574,000

0

0 1,149,019

257,400 2,831,400

780,000

7,591,819 141,570

28,314

0 169,884

7,421,935

1,287,000 26

1,287,000

0

0

498,094

257,400 1,415,700

260,000

3,718,194

77,220

15,444

0

92,664

3,625,530

3 Traàn Thanh Phong
Boä phaän kinh doanh
4 Thương Hoaøi

PGĐ

5 Lại Nhôù Nhung

Giao nhaän

643,500 26

643,500

0

0

217,800

0

772,200

260,000

1,893,500

32,175

6,435

0

38,610

1,854,890

6 Maïc Kieáp

Giao nhaän

643,500 26

643,500

0

0

433,125

0

643,500

260,000

1,980,125

32,175

6,435

0

38,610

1,941,515

2,574,000

0

0 1,905,750

0 3,088,800 1,040,000

8,608,550 128,700

25,740

0 154,440

8,454,110

Boä phaän saûn xuaát

2,574,000

7 Ngoâ Ñoà Tể

Thôï haøn

643,500 26

643,500

0

0

519,750

0

900,900

260,000

2,324,150

32,175

6,435

0

38,610

2,285,540

8 Lyù Chieàu Chieàu

Thôï haøn

643,500 26

643,500

0

0

519,750

0

900,900

260,000

2,324,150

32,175

6,435

0

38,610

2,285,540

Coâng nhaân

643,500 26

643,500

0

0

433,125

0

643,500

260,000

1,980,125

32,175

6,435

0

38,610

1,941,515

Coâng nhaân

643,500 26

643,500

0

0

433,125

0

643,500

260,000

1,980,125

32,175

6,435

0

38,610

1,941,515

8,752,500

0

0 3,974,417 1,132,650 9,173,880 2,600,000 25,633,447 494,258

98,852

9 Lyù Ngöïa OÂ
10 Nguyễn Xuyeân Taâm

8,752,500

0 593,110 25,040,337

Số tiền viết bằng chữ :
Hai möôi laêm trieäu boán möôi ngaøn ba traêm ba möôi baûy ñoàng
Số ngaøy coâng qui ñònh trong thaùng
26
Keá toaùn

Ngaøy xx thaùng xx năm xxxx
Giaùm Ñoác

Kyù nhaän

...
B NG THANH TOAÙN TI N L NG ƯƠ
THAÙNG xx N M xxxxĂ
Hoï vaø Teân
L ngươ Ph c p Caùc kho n kh u tr
Kyù nhaän
Th i gian Ngoaøi gi Ch c v Khaùc
BHXH BHYT
C ng
5% 1%
Boä phaän vaên phoøng 3,604,500 3,604,500 0 0 919,648 875,250 3,253,680 780,000 9,433,078 223,988 44,798 0 268,786 9,164,292
1 Tr n Ñaït GĐ 1,543,500 26 1,543,500 0 0 593,653 463,050 1,852,200 260,000 4,712,403 100,328 20,066 0 120,394 4,592,009
2 T Th Beâ PTVP 1,030,500 26 1,030,500 0 0 325,995 206,100 700,740 260,000 2,523,335 61,830 12,366 0 74,196 2,449,139
3 Traàn Thanh Phong Keá toaùn 1,030,500 26 1,030,500 0 0 0 206,100 700,740 260,000 2,197,340 61,830 12,366 0 74,196 2,123,144
Boä phaän kinh doanh
2,574,000 2,574,000 0 0 1,149,019 257,400 2,831,400 780,000 7,591,819 141,570 28,314 0 169,884 7,421,935
4 Th ng Hoaøiươ PGĐ 1,287,000 26 1,287,000 0 0 498,094 257,400 1,415,700 260,000 3,718,194 77,220 15,444 0 92,664 3,625,530
5 L i Nhôù Nhung
Giao nhaän
643,500 26 643,500 0 0 217,800 0 772,200 260,000 1,893,500 32,175 6,435 0 38,610 1,854,890
6 Maïc Kieáp
Giao nhaän
643,500 26 643,500 0 0 433,125 0 643,500 260,000 1,980,125 32,175 6,435 0 38,610 1,941,515
Boä phaän saûn xuaát
2,574,000 2,574,000 0 0 1,905,750 0 3,088,800 1,040,000 8,608,550 128,700 25,740 0 154,440 8,454,110
7 Ngoâ Ñoà T
Thôï haøn
643,500 26 643,500 0 0 519,750 0 900,900 260,000 2,324,150 32,175 6,435 0 38,610 2,285,540
8 Lyù Chieàu Chieàu
Thôï haøn
643,500 26 643,500 0 0 519,750 0 900,900 260,000 2,324,150 32,175 6,435 0 38,610 2,285,540
9 Lyù Ngöïa OÂ
Coâng nhaân
643,500 26 643,500 0 0 433,125 0 643,500 260,000 1,980,125 32,175 6,435 0 38,610 1,941,515
10 Nguy n Xuyeân Taâm
Coâng nhaân
643,500 26 643,500 0 0 433,125 0 643,500 260,000 1,980,125 32,175 6,435 0 38,610 1,941,515
8,752,500 8,752,500 0 0 3,974,417 1,132,650 9,173,880 2,600,000 25,633,447 494,258 98,852 0 593,110 25,040,337
S ti n vi t b ng ch : ế Hai möôi laêm trieäu boán möôi ngaøn ba traêm ba möôi baûy ñoàng
S ngaøy coâng qui ñònh trong thaùng 26
Ngaøy xx thaùng xx n m xxxxă
Keá toaùn Giaùm Ñoác
S
TT
Ch c
v
L ng ươ
c b nơ
S
ngaøy
coâng
T ng
c ng
Coøn ñöôïc
lónh
L ,
T tế
Ngh
pheùp
Ti n
c mơ
Thu
TNế
Mẫu lương 2 - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu lương 2 9 10 57