Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu lý lịch cá nhân

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------Ảnh

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

4x6 cm

(Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước

(Chụp

ngoài)

chưa
quá 6
tháng)
Họ và tên:........................Giới tính :.........
Ngày, tháng, năm sinh : ............................
Nơi sinh : ....................................................................................................
Dân tộc :..............................Quốc tịch :.......................................................
Nghề nghiệp : .............................................................................................
Nơi công tác : .............................................................................................
Quê quán :

...............................................................................

Nơi cư trú : .................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế.................................
Số...............................................................................................................
Nơi cấp :.....................................................................................................
Ngày, tháng, năm cấp :................................................................................
HOÀN CẢNH CÁ NHÂN
1. Đã làm gì, ở đâu từ năm 15 tuổi đến nay :.................................................
...................................................................................................................
2. Tình trạng hôn nhân cho đến nay (nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ họ tên, nơi cư trú của
người đã kết hôn trước đây, lý do chấm dứt hôn nhân)
...................................................................................................................
...................................................................................................................

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha, mẹ (4) (họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, nơi cư trú) :
...................................................................................................................
.................................................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------
Ảnh
4x6 cm
(Chụp
chưa
quá 6
tháng)
LÝ LỊCH CÁ NHÂN
(Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước
ngoài)
Họ và tên:........................Giới tính :.........
Ngày, tháng, năm sinh : ............................
Nơi sinh : ....................................................................................................
Dân tộc :..............................Quốc tịch :.......................................................
Nghề nghiệp : .............................................................................................
Nơi công tác : .............................................................................................
Quê quán : ...............................................................................
Nơi cư trú : .................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế.................................
Số...............................................................................................................
Nơi cấp :.....................................................................................................
Ngày, tháng, năm cấp :................................................................................
HOÀN CẢNH CÁ NHÂN
1. Đã làm gì, ở đâu từ năm 15 tuổi đến nay :.................................................
...................................................................................................................
2. Tình trạng hôn nhân cho đến nay (nếu đã từng kết hôn thì ghi họ tên, nơi trú của
người đã kết hôn trước đây, lý do chấm dứt hôn nhân)
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Mẫu lý lịch cá nhân - Trang 2
Mẫu lý lịch cá nhân - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu lý lịch cá nhân 9 10 534