Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu nhận xét giáo trình

Được đăng lên bởi Bùi Trung Hiếu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 2.5.20

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
ĐỀ TÀI NCKH, GIÁO TRÌNH
Tên đề tài/giáo trình:...............................................................................................
Mã số: .....................................................................................................................
Chủ nhiệm đề tài:.....................................................................................................
Cơ quan chủ trì đề tài:.............................................................................................
Họ và tên người nhận xét: ......................................................................................
Học vị, chức danh khoa học: .................................................................................
Đơn vị công tác: .....................................................................................................
Số điện thoại:………………… (CQ/NR/DD), Email:…………………………...
NỘI DUNG NHẬN XÉT
Nội dung nhận xét phải nêu ý kiến đánh giá về các vấn đề sau:
- Tính cần thiết, thời sự, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
- Sự không trùng lặp về toàn bộ nội dung đề tài nghiên cứu so với các công trình
khác đã công bố, tính trung thực rõ ràng, đầy đủ trong trích dẫn tài liệu tham
khảo…
- Sự phù hợp giữa tên đề tài với nội dung của đề tài.
- Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp đã sử dụng để nghiên cứu.
- Kết quả nghiên cứu mới của tác giả, đóng góp mới cho sự phát triển giáo dục...
- Ý nghĩa khoa học và độ tin cậy của những kết quả đó.
- Giá trị ứng dụng (làm cơ sở xây dựng giáo trình điện tử phục vụ cho phương
thức đào tạo mới; đảm bảo tính liên thông giữa các cấp học từ đào tạo nghề,
trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học)
- Ưu và nhược điểm về nội dung, kết cấu, hình thức của đề tài.
- Kết luận chung cần khẳng định mức độ đáp ứng yêu cầu của một đề tài nghiên
cứu khoa học; bản tóm tắt có phản ánh trung thành nội dung của đề tài hay
không; đề tài có được chấp nhận bảo vệ hay không.
- Nhận xét của phản biện không cần nêu lại kết cấu và nội dung các chương của
đề tài, không trình bày theo thứ tự chương mục của đề tài mà cần trình bày theo
các vấn đề hay kết quả mới mà đề tài thực hiện được.
- Bản nhận xét đánh giá cần có độ dài 2-5 trang in A4 tiêu chuẩn.
..............ngày........tháng........năm........
Người nhận xét
(ký, ghi rõ họ và tên)

114

Có thể tải mẫu này từ 

...
Mẫu 2.5.20
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
ĐỀ TÀI NCKH, GIÁO TRÌNH
Tên đề tài/giáo trình:...............................................................................................
Mã số: .....................................................................................................................
Chủ nhiệm đề tài:.....................................................................................................
Cơ quan chủ trì đề tài:.............................................................................................
Họ và tên người nhận xét: ......................................................................................
Học vị, chức danh khoa học: .................................................................................
Đơn vị công tác: .....................................................................................................
Số điện thoại:………………… (CQ/NR/DD), Email:…………………………...
NỘI DUNG NHẬN XÉT
Nội dung nhận xét phải nêu ý kiến đánh giá về các vấn đề sau:
- Tính cần thiết, thời sự, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
- Sự không trùng lặp về toàn bộ nội dung đề tài nghiên cứu so với các công trình
khác đã công bố, tính trung thực ràng, đầy đủ trong trích dẫn tài liệu tham
khảo…
- Sự phù hợp giữa tên đề tài với nội dung của đề tài.
- Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp đã sử dụng để nghiên cứu.
- Kết quả nghiên cứu mới của tác giả, đóng góp mới cho sự phát triển giáo dục...
- Ý nghĩa khoa học và độ tin cậy của những kết quả đó.
- Giá trị ứng dụng (làm sở xây dựng giáo trình điện tử phục vụ cho phương
thức đào tạo mới; đảm bảo tính liên thông giữa các cấp học từ đào tạo nghề,
trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học)
- Ưu và nhược điểm về nội dung, kết cấu, hình thức của đề tài.
- Kết luận chung cần khẳng định mức độ đáp ứng yêu cầu của một đề tài nghiên
cứu khoa học; bản tóm tắt phản ánh trung thành nội dung của đ tài hay
không; đề tài có được chấp nhận bảo vệ hay không.
- Nhận xét của phản biện không cần nêu lại kết cấunội dung các chương của
đề tài, không trình bày theo thứ tự chương mục của đề tài cần trình bày theo
các vấn đề hay kết quả mới mà đề tài thực hiện được.
- Bản nhận xét đánh giá cần có độ dài 2-5 trang in A4 tiêu chuẩn.
..............ngày........tháng........năm........
Người nhận xét
(ký, ghi rõ họ và tên)
Có thể tải mẫu này từ www.cuwc.edu.vn
114
Mẫu nhận xét giáo trình - Người đăng: Bùi Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu nhận xét giáo trình 9 10 808