Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Nhật ký Ép Cọc

Được đăng lên bởi minhcong-hoaphat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3946 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN

--------------------------------------

TP.HCM, ngày

tháng

năm 2013

NHẬT KÝ ÉP CỌC
( Từ . .. . . . . . . đến. . . . . . . . . . .)
Bắt đầu:15h00-05/07/2013 Kết thúc: 09h35-05/07/2013
Công trình: Khu tổ hợp kho bãi. Nhaø văn phòng
Hạng mục công trình: Cọc 30x30cm….
I.

Thành phần tham gia nghiệm thu:

1/Đại diện Chủ đầu tư:
Ông: ……………

Chức vụ: Giám sát A

2/Đại diện tư vấn giám sát:
Ông:

Chức vụ: Giám sát .

3/ Đại diện đơn vị thi công:
Ông: ………………….

Chức vụ: Chỉ huy trưởng.

II. Kết quả kiểm tra:
1. Loại máy ép cọc: DÀN ÉP THỦY LỰC 150T HMP- 06
2.Số giấy kiểm định: Số 0026/KĐMN, ngày 23 tháng 02 năm 2013
3.Cọc số (theo mặt bằng bãi cọc):
4.Ngày tháng ép: 28/07/2013-29/07/2013
5.Số lượng và chiều dài các đoạn cọc: 03 ñoaïn, 11.0m Mũi + 6.0m Giữa + 11.0m Đầu.
6.Cao độ tuyệt đối của mặt đất cạnh cọc: +1.00 m.
7.Cao độ tuyệt đối của mũi cọc: -29.25 m .
8.Lực ép quy định trong thiết kế (min, max), tấn:Pmin60T, Pmax 80T .

Độ sâu ép
Ngày, giờ ép
15h00, 28/07/13

Ký hiệu đoạn
D-M-01

15h12, 05/01/11
09h30, 06/01/11
SA-B-63

Độ sâu (m)
1
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

Giá trị lực ép
Áp
Lực ép ( T)
lực(kg/cm2)
0
0
0
0
0
0
0
0
10
5.1
20
10.2
30
15.2
110
55.9
80
40.6
70
35.6
70
35.6
100
50.8
110
55.9
115
58.4

Ghi chú

hàn nối

29
CHỦ ĐẦU TƯ

Đ/D TƯ VẤN GIÁM SÁT

Đ/D ĐƠN VỊ THI CÔNG

...

--------------------------------------

 !"# $%&&'
TP.HCM, ngày tháng năm 2013
NHẬT KÝ ÉP CỌC
( Từ . .. . . . . . . đến. . . . . . . . . . .)
Bắt đầu:15h00-05/07/2013 Kết thúc: 09h35-05/07/2013
Công trình: Khu tổ hợp kho bãi. Nhaø văn phòng
Hạng mục công trình()*+,*+-./
I. Thành phần tham gia nghiệm thu:
1/Đại diện Chủ đầu tư:
%0(..... &123(45-657
2/Đại diện tư vấn giám sát:
%0( &123(45-657/
3/ Đại diện đơn vị thi công:
%0(......./ &123(&8&9:7;<=%0.
II. Kết quả kiểm tra:
>/?#$4-5:@)(ABC?D>E+ +F
G/HI04J:K4L-MN%&(HI++GFOP%0Q:G*7&5%0+G%R-G+>*
*/)6IS7&T#-U7VW%0VX4)Y(
Z/0Q:7&5%0@(G[O+\OG+>* G]O+\OG+>*
E/HI<^%02Q&4_9"Q45M#$%)(+*ñoaïnP>>/+-`4aF/+-4bca>>/+-d9/
F/c#M79:e7MI4fc-U7MJ7$%&)(a>/++-/
\/c#M79:e7MI4fc-`4)( G]/GE-/
[/?!@g9:MN%&7;#%07&4h7KhS-4%P-c,YP7J%(
-4%
F+P
-c,
[+/
Mẫu Nhật ký Ép Cọc - Trang 2
Mẫu Nhật ký Ép Cọc - Người đăng: minhcong-hoaphat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Nhật ký Ép Cọc 9 10 152