Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Nộp Thuế Điện Tử

Được đăng lên bởi nhattin1990
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG
DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Khách hàng doanh nghiệp
Mã khách hàng
Ngày hiệu lực

Kính gửi:

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) – Chi nhánh Trung Tâm –
Phòng giao dịch Huỳnh Văn Bánh.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên tổ chức: ......................................................................................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................................................................................
Email:.................................................................................................................................................................................
Số điện thoại: ...............................................................Fax:..............................................................................................
Giấy CNĐKKD/GPĐT số:.............................................do:......................................cấp ngày:..........................................
Mã số thuế:

.........................................................................................................

Đại diện bởi Ông/Bà:……………………………………..là

Người đại diện hợp pháp

Chủ tài khoản

Số CMND/Hộ chiếu: …………….………………………………Cấp ngày: …..………………….. Tại:………………
THÔNG TIN CHỮ KÝ SỐ
Số seri chứng thư số:
Chủ thể chứng thư số:
Tên tổ chức cung cấp chứng thư số:
Tôi đề nghị đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử (sau đây gọi tắt là dịch vụ), với các nội dung chi tiết như sau:
Đăng ký mới

Thay đổi

1. Tài khoản thanh toán thuế và phí dịch vụ
ST
SỐ
TÀI
KHO
ẢN1
2

Ghi chú: Biểu phí và phương thức thu phí sẽ theo quy định của Sacombank trong từng thời kỳ.

2. Thời hạn hiệu lực
Kể từ ngày Khách hàng đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ và được Sacombank chấp thuận cho đến khi (i) có
thông tin ngừng sử dụng dịch vụ của KH gửi trực tiếp Sacombank hoặc (ii) qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục
Thuế; hoặc (iii) đến khi Sacombank ngừng cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận của Sacombank với Tổng cục Thuế, tùy
điều kiện nào đến trước.

3. Quy định về thanh toán
Tôi đồng ý cho Sacombank thực hiện trích tiền trên tài khoản được đăng ký tại mục 1 nêu trên khi Sacombank nhận
được yêu cầu thanh toán do tôi thực hiện trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và được Tổng cục thuế gửi
đến Sacombank bằng chứng từ điện tử.
XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
1. Đã đăng ký ...
GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG
DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Kính gửi: - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) – Chi nhánh Trung Tâm –
Phòng giao dịch Huỳnh Văn Bánh.
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên tổ chức: ......................................................................................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................................................................................
Email:.................................................................................................................................................................................
Số điện thoại: ...............................................................Fax:..............................................................................................
Giấy CNĐKKD/GPĐT số:.............................................do:......................................cấp ngày:..........................................
Mã số thuế: .........................................................................................................
Đại diện bởi Ông/Bà:……………………………………..là
Người đại diện hợp pháp Chủ tài khoản
Số CMND/Hộ chiếu: …………….………………………………Cấp ngày: …..………………….. Tại:………………
THÔNG TIN CHỮ KÝ SỐ
Số seri chứng thư số:
Chủ thể chứng thư số:
Tên tổ chức cung cấp chứng thư số:
Tôi đề nghị đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử (sau đây gọi tắt là dịch vụ), với các nội dung chi tiết như sau:
Đăng ký mới
Thay đổi
1. Tài khoản thanh toán thuế và phí dịch vụ
ST
SỐ
TÀI
KHO
ẢN1
2
Ghi chú: Biểu phí và phương thức thu phí sẽ theo quy định của Sacombank trong từng thời kỳ.
2. Thời hạn hiệu lực
Kể từ ngày Khách hàng đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ và được Sacombank chấp thuận cho đến khi (i) có
thông tin ngừng sử dụng dịch vụ của KH gửi trực tiếp Sacombank hoặc (ii) qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục
Thuế; hoặc (iii) đến khi Sacombank ngừng cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận của Sacombank với Tổng cục Thuế, tùy
điều kiện nào đến trước.
3. Quy định về thanh toán
Tôi đồng ý cho Sacombank thực hiện trích tiền trên tài khoản được đăng tại mục 1 nêu trên khi Sacombank nhận
được yêu cầu thanh toán do tôi thực hiện trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế được Tổng cục thuế gửi
đến Sacombank bằng chứng từ điện tử.
XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
1. Đã đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử tại cổng thông tin của Tổng cục Thuế
2. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin đã đăng việc bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập dịch vụ
trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
3. Mọi giao dịch nộp thuế sau khi đã hoàn thành gửi bằng chữ số sẽ không được chỉnh sửa hay hủy
ngang.
4. trách nhiệm phối hợp với Sacombank thực hiện tra soát các giao dịch dịch vụ theo đề nghị của Sacombank,
KBNN hoặc Cơ quan Thuế và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp.
5. Chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến số tiền thuế phải nộp, sai sót chậm trễ trong việc nộp
thuế do lỗi của mình;
6. Đảm bảo đủ số khả dụng (đủ số được phép ghi nợ trên tài khoản thanh toán theo quy định của
Sacombank trên tài khoản thanh toán) để thực hiện các lệnh nộp thuế trên cổng thông tin của Tổng cục Thuế;
BM-TTNĐ.NTĐT.01
Khách hàng doanh nghiệp
Mã khách hàng
Ngày hiệu lực
Mẫu Nộp Thuế Điện Tử - Trang 2
Mẫu Nộp Thuế Điện Tử - Người đăng: nhattin1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Nộp Thuế Điện Tử 9 10 171