Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu phiếu theo dõi dị ứng thuốc

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC 2
MẪU PHIẾU THEO DÕI DỊ ỨNG
(Kèm theo Thông tư số 08/1999-TT-BYT, ngày 04 tháng 05 năm 1999)
Mặt trước
BV:.....................
Khoa:.................
Số:......................
PHIẾU THEO DÕI DỊ ỨNG THUỐC
Họ tên:........................................................ Tuổi............... Nam/Nữ
Địa chỉ:...............................................................................................
Chẩn đoán chính:................................................................................
Nhóm máu Cấp ngày.........tháng ....năm..........
Bác sỹ
Họ tên:............................................

Mặt sau
Dị ứng với các thuốc và các dị nguyên khác:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Kiểu dị ứng: .....................................................................................
Bệnh kèm theo (hen, đái đường, tâm thần....)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

...
PHỤ LỤC 2
MẪU PHIẾU THEO DÕI DỊ ỨNG
(Kèm theo Thông tư số 08/1999-TT-BYT, ngày 04 tháng 05 năm 1999)
Mặt trước
BV:.....................
Khoa:.................
Số:......................
PHIẾU THEO DÕI DỊ ỨNG THUỐC
Họ tên:........................................................ Tuổi............... Nam/Nữ
Địa chỉ:...............................................................................................
Chẩn đoán chính:................................................................................
Nhóm máu Cấp ngày.........tháng ....năm..........
Bác sỹ
Họ tên:............................................
Mặt sau
Dị ứng với các thuốc và các dị nguyên khác:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Kiểu dị ứng: .....................................................................................
Bệnh kèm theo (hen, đái đường, tâm thần....)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Mẫu phiếu theo dõi dị ứng thuốc - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu phiếu theo dõi dị ứng thuốc 9 10 567