Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu phiếu xuất kho

Được đăng lên bởi thanh.le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty TNHH MTV Perfect Trading Total
International
294 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q. Tân Bình, TPHCM

Mẫu số: 02-VT
(Ban hành theo QÐ số 15/2006/QÐBTC ngày 20/03/2006 cúa Bộ trưởng
BTC)

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày … tháng … năm 20…..
Nợ: 1111

Số: …….

Có: 1561HCM
- Họ tên người nhận hàng: CÔNG TY TNHH MTV VINPEARL PHÚ QUOC
- Ðịa chỉ (bộ phận): Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
- Lý do xuất kho: ………………………… ngày ………………..
- Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..
Tên, nhãn hiệu, quy cách,
STT phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản
phẩm, hàng hóa
A
1

B
……………………………..............
Cộng

Ðịa điểm: ...................................

Mã số

Ðơn vị
tính

C

D

……………
….

………….

Số lượng
Thự
Yêu cầu
c
xuat
1
2
………

Ðơn giá

Thành tiền

3

4

……………….. ……………..
…………
….

- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………….
- Số chứng từ gốc kèm theo: ……….. ngày …………….
Người lập phiếu
(Ký, họ
tên)

Ngưòi nhận hàng
(Ký, họ
tên)

Thủ kho
(Ký, họ
tên)

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có
nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…năm…

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

MISA SME.NET 2012

...
ng
ty TNHH MTV Perfect Trading Total
International
294 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q. Tân Bình, TPHCM
Mẫu số: 02-VT
(Ban hành theo QÐ số 15/2006/QÐ-
BTC
ngày 20/03/2006 cúa Bộ trưởng
BTC)
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày tháng năm 20…..
Số: …….
Nợ: 1111
Có: 1561HCM
-
Họ tên người nhận hàng: CÔNG TY TNHH MTV VINPEARL PHÚ QUOC
-
Ðịa chỉ (bộ phận): Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
-
Lý do xuất kho: ………………………… ngày ………………..
- Xuất tại kho (ngăn lô): ………………………….. Ðịa điểm: ...................................
STT
Tên, nhãn hiệu, quy cách,
phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản
phẩm, hàng a
Mã số
Ðơn
vị
tính
Số lượng
Ðơn giá
Thành tiền
Yêu cầu
Thự
c
xuat
A
B C D
1 2 3 4
1
………………………….............. ……………
….
…………. ……… ……………….. ……………..
Cộng
…………
….
-
Tổng số tiền (Viết bằng chữ):
…………………………………………………….
-
Số chứng từ gốc kèm theo: ……….. ngày …………….
Người lập phiếu
Ngưòi nhận hàng
Thủ kho Kế toán trưởng
Ngày….tháng…năm…
Giám đốc
(Ký, họ
tên)
(Ký, họ
tên)
(Ký, họ
tên)
(Hoặc bộ phận có
nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Mẫu phiếu xuất kho - Trang 2
Mẫu phiếu xuất kho - Người đăng: thanh.le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu phiếu xuất kho 9 10 860