Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu phiếu xuất kho

Được đăng lên bởi hoangtuananh92hd
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Siêu Thanh Hải Dương–164 Quang trung TP Hải Dương – HD
Tel : 0320.3.852.131
Fax :0320.3.840065

PhiÕu xuÊt kho

Tªn kh¸ch hµng: C«ng ty TNHH May MÆc Makalot ViÖt Nam
§Þa chØ: Thanh H¶i – HuyÖn Thanh Hµ - TØnh H¶i Dong
§iÖn tho¹i: 03203 973 896
Lý do xuÊt kho hµng hãa: Mua mùc in HP 45
STT

1

Tªn hµng

Mùc in HP45

Ngêi nhËn hµng
( Ký vµ ghi râ hä tªn)

Ngµy: 04/ 10/2014.
Sè:
Lo¹i tiÒn: VN§.

§¬n
vÞ

Sè lîng

Thµnh TiÒn

Hép

30

21.300.000

Ngêi giao hµng
( Ký vµ ghi râ hä tªn)

Thñ kho
( Ký vµ ghi râ hä tªn)

...
Siêu Thanh Hi Dương–164 Quang trung TP Hi Dương – HD
Tel : 0320.3.852.131 - Fax :0320.3.840065
PhiÕu xuÊt kho
Tªn kh¸ch hµng: C«ng ty TNHH May MÆc Makalot ViÖt Nam
§Þa chØ: Thanh H¶i – HuyÖn Thanh Hµ - TØnh H¶i Dong
§iÖn tho¹i: 03203 973 896
Lý do xuÊt kho hµng hãa: Mua mùc in HP 45
Ngµy: 04/ 10/2014.
Sè:
Lo¹i tiÒn: VN§.
STT Tªn hµng
§¬n
Sè lîng Thµnh TiÒn
1
Mùc in HP45 Hép 30
21.300.000
Ngêi nhËn hµng
( Ký vµ ghi râ hä tªn)
Ngêi giao hµng
( Ký vµ ghi râ hä tªn)
Thñ kho
( Ký vµ ghi râ hä tªn)
Mẫu phiếu xuất kho - Trang 2
Mẫu phiếu xuất kho - Người đăng: hoangtuananh92hd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu phiếu xuất kho 9 10 256