Ktl-icon-tai-lieu

MẪU PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 7:
MẪU PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ
Tên lưu trữ Uỷ ban

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày.........tháng........năm....

PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG TÀI LIỆU
Số.....................
1/ Họ tên độc giả : ...........................................................................................
2/ Cơ quan công tác

: ...........................................................................................

3/ Số, ngày tháng công văn, giấy giới thiệu: ..................................................
4/ Đề tài nghiên cứu

: ...........................................................................................

5/ Mục đích nghiên cứu : ...........................................................................................
6/ Thời gian nghiên cứu : ...........................................................................................

Số
TT

Ký hiệu tra tìm
Tên, số phông

Số mục
lục

Hồ sơ số

Nội dung tài
liệu
Tờ số

Độc giả
(Họ tên, chữ ký)
Đề nghị của thủ trưởng
cơ quan, Kho lưu trữ.

Xét duyệt của người có thẩm quyền

...
Phụ lục 7:
MẪU PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ
Tên lưu trữ Uỷ ban CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày.........tháng........năm....
PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG TÀI LIỆU
Số.....................
1/ Họ tên độc giả: ...........................................................................................
2/ Cơ quan công tác : ...........................................................................................
3/ Số, ngày tháng công văn, giấy giới thiệu: ..................................................
4/ Đề tài nghiên cứu : ...........................................................................................
5/ Mục đích nghiên cứu : ...........................................................................................
6/ Thời gian nghiên cứu : ...........................................................................................
Số
TT
Ký hiệu tra tìm Nội dung tài
liệu
Tên, số phông Số mục
lục
Hồ sơ số Tờ số
Độc giả
(Họ tên, chữ ký)
Đề nghị của thủ trưởng Xét duyệt của người có thẩm quyền
cơ quan, Kho lưu trữ.
MẪU PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MẪU PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ 9 10 369