Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu phụ lục danh sách tham gia dự họp

Được đăng lên bởi Thu Hien Vo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC I - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA DỰ HỌP
ST
T

1

1

Tên cổ đông
sáng lập

2

TRẦN
VĂN
LONG

2
ĐÀO
HUY
TÙNG

1

Ngày,
tháng,
năm
sinh đối
với cổ
đông
sáng
lập là
cá nhân
3

Giới
tính

Chỗ ở
hiện tại
đối với
cổ đông
sáng lập
là cá
nhân

Nơi đăng ký
hộ khẩu
thường trú đối
với cá nhân;

7
Phòng
407 B2,
tập thể
07/12/
Việt
Trung
1976 Nam Nam Kinh
Tự,
phường
Trung
Tự,
quận
Đống
Đa, Hà
Nội
Số 72a,
tổ 1,
khu
Nam Việt Kinh
Tân
15/07/
Nam
Bình,
1983
thị trấn
Xuân
Mai,
huyện
Chương
Mỹ,
HN

8
Phòng 407
B2, tập thể
Trung Tự,
phường
Trung Tự,
quận
Đống Đa,
Hà Nội

4

Quốc
tịch

5

Dân
tộc

6

Số, ngày, nơi
cấp chứng
minh nhân dân
hoặc Hộ chiếu
đối với cá nhân,
số giấy chứng
nhận kinh
doanh đối với
pháp nhân
9
CMTND số:

Vốn góp
Tổng số cổ phần1
Số lượng

10

Tỷ lệ
(%)

Giá trị
(triệu
đồng)

11

Loại cổ phần
Phổ thông

12

……..

Số lượng

Giá trị

13

14

Số
lượn
g
15

Gi
á
trị
16

……..
Số
lượn
g
17

Gi
á
trị
18

Thờ
i
điể
m
góp
vốn

Chữ
ký
của Ghi2
cổ chú
đôn
g
sáng
lập

19

20

111978094
Ngày cấp
29/ 04/ 2003 78.000

780

78.000

780

20.000

200

%

tại công an
Hà
Hội/10/2003

Số 72a, tổ
1, khu Tân
Bình, thị
trấn Xuân
Mai, huyện
Chương
Mỹ, HN.

CMND

số:

111772643
Cấp

ngày:

29/09/2006
Nơi cấp

20.000

200
%

Công an Hà
Tây.

hần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số
lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.
2
ét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.

21

12/
1

3

4

5

Số
Số 206A
206A
đường
CÔNG
đường
Nguyễn
TY CỔ
Nguyễn
Trãi, xã
PHẦN
Trãi, xã Trung Văn,
HÔNG
Trung
huyện Từ
HÀ DẦU
Văn,
Liêm, thành
KHÍ
huyện phố Hà Nội.
Từ
Liêm,
thành
phố Hà
Nội.
Số 63,
Số 63,
Ngõ
Ngõ Quan
Quan
Thổ 1,
TRIỆU
20/05/
Việt
Thổ
1,
Phường
NGUYÊN 1975 Nam Nam Kinh
Phường Hàng Bột,
DŨNG
Hàng
QuậnĐốn
Bột,
g Đa, Hà
Quận
Nội.
Đống
Đa, Hà
Nội.
Số 51,
Số 51, phố
phố
Yên Phụ,
Yên
phường Yên
NGUYỄN
Nam Việt Kinh
Phụ,
Phụ, quận
THANH 12/02/
Nam
phường Tây Hồ, Hà
1982
ĐỨC
Yên
Nội
Phụ,
quận
Tây
Hồ, Hà
Nội.

Số
giấy
chứng nhận
ĐKKD:
010010967
102.000 1.020
102.000 1.020
4 do
phòng
51%
ĐKKD –sở
KHĐT Hà
Nội
cấp
ngày
14/03/2005.

Số CMND:
011762818cấp

ngày:

30/07/2011
tại công an
TP Hà Nội

CMND

số:

012237546
Cấp

ngày:

25/06/2001
Nơi cấp
Công an Hà
Nội.

12/
6

PHẠM
ANH
DŨNG

Số 5,
Ngách
1
120/12
07/12/ Nam Việt Kinh đường
Nam
1978...
PHỤ LỤC I - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA DỰ HỌP
!
"
#
$%&
'(
)*+
#*,
-./0
1
)
23
4
567#8
23
*
459
:; $<
*+
=9
>
?
@'
ABC
D5(> .
E
;
0
F
-G /!
A/'
HC
I JJKK JJKK
-G /!
-G
/!
-G
/!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
?
LM
:N
DO
PQR?FR
?SQT
9
:'
9
U
IV
WPQXF
E
/ 
Y
-.
/ 
Y
Z 
[
[97
#
IVWPQ
XFE
/ Y
-.
/ Y
Z 
[[9
7#
$\"]
???SQ^PSW
2
FSRPWRFPP_
(  9
7
7#R?PRFPP_
78.000
Q^P
B
78.000
Q^P
F
[`O
7ab
c
?dRPQR
?S^_
9 :'
9
U
QF9
?
*

Xe
!/2
f 
\9
 '
$-)
\g
7
QF9
?* 
Xe!
/2f 
\9 '
$-)
\g7K
$\" ]
???QQFTW_
$2 ]
FSRPSRFPPT
) 2
$97
K
20.000
FPP
B
20.000
FPP
?
hần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số
lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.
F
ét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.
Mẫu phụ lục danh sách tham gia dự họp - Trang 2
Mẫu phụ lục danh sách tham gia dự họp - Người đăng: Thu Hien Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu phụ lục danh sách tham gia dự họp 9 10 330