Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu phụ lục hợp đồng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o--------Địa danh, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
Số.................
-

Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm.......................
Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên.........................................................................................

Chúng tôi gồm có.
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):
CÔNG TY...................................................................................................................................
Đại diên: Ông Nguyễn Văn A
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: .......................................................................................................................................
Điện thoại: +84………….. Fax: +84…………
Mã số thuế:.................................................................................................................................
Số tài khoản:...............................................................................................................................
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):
CÔNG TY...................................................................................................................................
Đại diên: Ông Nguyễn Văn B
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: .......................................................................................................................................
Điện thoại: +84………….. Fax: +84…………

Mã số thuế:.................................................................................................................................
Số tài khoản:...............................................................................................................................
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số.......
về …………đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như
sau:
1 ..................................................................................................................................................
2 ..................................................................................................................................................
3 ..................................................................................................................................................
4 .......................................................................................................................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
----------o0o---------
Địa danh, ngày tháng… năm….
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
Số.................
- Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm.......................
- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên.........................................................................................
Chúng tôi gồm có.
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):
CÔNG TY...................................................................................................................................
Đại diên: Ông Nguyễn Văn A
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: .......................................................................................................................................
Điện thoại: +84………….. Fax: +84…………
số thuế:.................................................................................................................................
Số tài khoản:...............................................................................................................................
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):
CÔNG TY...................................................................................................................................
Đại diên: Ông Nguyễn Văn B
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: .......................................................................................................................................
Điện thoại: +84………….. Fax: +84…………
Mẫu phụ lục hợp đồng - Trang 2
Mẫu phụ lục hợp đồng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu phụ lục hợp đồng 9 10 36