Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Phục lục các bên tham gia hợp đồng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục số 01 HD

PHỤ LỤC CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG
PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN

Phụ lục này là một phần gắn liền với Đơn yêu cầu số

H D
Bên mua
Bên thuê tài sản
Bên thuê tài chính
Bên chuyển giao quyền đòi nợ
Bên bán
Bên cho thuê TS
Bên cho thuê tài chính
Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ
1.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................Mã số KHTX (nếu có):.................................................................
1.2. Địa chỉ .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
1.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:
CMND
Hộ chiếu của người nước ngoài
(đối với cá nhân)
QĐ thành lập
GCN Đăng ký kinh doanh
GP đầu tư
(đối với tổ chức)
Giấy tờ khác (ghi cụ thể):................................................................................................................................
Số ............................................... do ............................................................... cấp ngày ......../........../.............
1.4.(*) Yêu cầu cung cấp thông tin về hợp đồng theo tên của bên A với hình thức:
Danh mục các hợp đồng đã đăng ký
Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký
 Bên mua
Bên thuê tài sản
Bên thuê tài chính
Bên chuyển giao quyền đòi nợ
Bên bán
Bên cho thuê TS
Bên cho thuê tài chính
Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ
2.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................Mã số KHTX (nếu có):.................................................................
2.2. Địa chỉ ................................................................
Phụ lục số 01 HD
PHỤ LỤC CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG
PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN
Phụ lục này là một phần gắn liền với Đơn yêu cầu số
H D
n mua n thuê tài sản n thuê tài chính n chuyển giao quyền đòi nợ
Bên bán Bên cho th TS Bên cho thuê tài chính Bên nhn chuyển giao quyền đòi n
1.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................Mã số KHTX (nếu có):.................................................................
1.2. Địa chỉ .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
1.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:
CMND Hộ chiếu của người nước ngoài (đối với cá nhân)
QĐ thành lập GCN Đăng ký kinh doanh GP đầu tư (đối với tổ chức)
Giấy tờ khác (ghi cụ thể):................................................................................................................................
Số ............................................... do ............................................................... cấp ngày ......../........../.............
1.4.
(*)
Yêu cầu cung cấp thông tin về hợp đồng theo tên của bên A với hình thức:
Danh mục các hợp đồng đã đăng ký Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký
n mua n thuê tài sản n thuê tài chính n chuyển giao quyền đòi nợ
Bên bán Bên cho th TS Bên cho thuê tài chính Bên nhn chuyển giao quyền đòi n
2.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................Mã số KHTX (nếu có):.................................................................
2.2. Địa chỉ .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:
CMND Hộ chiếu của người nước ngoài (đối với cá nhân)
QĐ thành lập GCN Đăng ký kinh doanh GP đầu tư (đối với tổ chức)
Giấy tờ khác (ghi cụ thể):................................................................................................................................
Số ............................................... do ............................................................... cấp ngày ......../........../.............
2.4.
(*)
Yêu cầu cung cấp thông tin về hợp đồng theo tên của bên A với hình thức:
Danh mục các hợp đồng đã đăng ký Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký
n mua n thuê tài sản n thuê tài chính n chuyển giao quyền đòi nợ
Bên bán Bên cho th TS Bên cho thuê tài chính Bên nhn chuyển giao quyền đòi n
3.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................Mã số KHTX (nếu có):.................................................................
3.2. Địa chỉ .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:
CMND Hộ chiếu của người nước ngoài (đối với cá nhân)
QĐ thành lập GCN Đăng ký kinh doanh GP đầu tư (đối với tổ chức)
Giấy tờ khác (ghi cụ thể):................................................................................................................................
Số ............................................... do ............................................................... cấp ngày ......../........../.............
3.4.
(*)
Yêu cầu cung cấp thông tin về hợp đồng theo tên của bên A với hình thức:
Danh mục các hợp đồng đã đăng ký Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký
CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KÊ KHAI
ơ
Trang……../………(tổng số trang phụ lục)
Mẫu Phục lục các bên tham gia hợp đồng - Trang 2
Mẫu Phục lục các bên tham gia hợp đồng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Phục lục các bên tham gia hợp đồng 9 10 382