Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu quy trình thanh quyết toán Tổng thầu Thầu Phụ của DHC

Được đăng lên bởi ngocnguyencong
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2009 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DỰ THẢO

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC

QUY TRÌNH
THANH QUYẾT TOÁN TỔNG THẦU - THẦU PHỤ
(Ban hành kèm theo QĐ số: ………/2014/QĐ-DHC-CT ngày ……../……./2014)

QT.011

Đà Nẵng, tháng … năm 2014
0

QUY TRÌNH THANH QUYẾT TOÁN
TỔNG THẦU- THẦU PHỤ

Lần ban hành

: 01

Ngày hiệu lực

:

PHẦN A- MỤC LỤC
STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TRANG

A

Mục lục

01

B

Nội dung

05

I

Mục đích

05

II

Lưu đồ

05

III

Diễn giải quy trình

06

1

Tên các bước thực hiện và sản phẩm thực hiện

06

2

Thời gian thực hiện quy trình

08

3

Hướng dẫn thực hiện các bước chi tiết

09

IV

Danh mục hồ sơ thanh quyết toán

11

Đối với hợp đồng xây lắp và lắp đặt thiết bị

11

Hồ sơ thanh toán

11

1.1

Quyển số 1: Hồ sơ thanh toán

11

1.2

Quyển số 2: Hồ sơ chất lượng

11

1.3

Quyển số 3: Hồ sơ pháp lý

13

IV.1
1

2

Hồ sơ thanh toán/tạm ứng tiền vật tư nhập về
công trình

16

2.1

Quyển 1: Hồ sơ thanh toán

16

2.2

Quyển 2: Hồ sơ chất lượng

16

Hồ sơ Quyết toán

17

3.1

Quyển số 1: Hồ sơ thanh toán

17

3.2

Quyển số 2: Hồ sơ chất lượng

17

3.3

Quyển số 3: Hồ sơ pháp lý

18

V

Công tác kiểm tra hồ sơ thanh, quyết toán

18

V.1

Đối với BĐHDA/TVGS

18

V.2

Đối với BXD

18

V.3

Đối với TLCT

19

VI

Công tác chuyển, sao lưu hồ sơ thanh quyết

19

3

Trang: 1

GHI CHÚ

QUY TRÌNH THANH QUYẾT TOÁN
TỔNG THẦU- THẦU PHỤ

Lần ban hành

: 01

Ngày hiệu lực

:

toán
1

Hồ sơ thanh toán

19

2

Hồ sơ quyết toán

19

VII

Quy định thực hiện

20

VIII

Các biểu mẫu

21

1

Bìa hồ sơ thanh toán theo BM-01

21

2

Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán theo BM-02

22

3
4

Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành theo
BM- 03
Bảng tổng hợp khối lượng hoàn thành theo BM04

24
25

5

Bảng tính toán, đo bóc khối lượng theo BM-05

26

6

Bìa hồ sơ thanh quyết toán theo BM-07

27

7
8
9

Bảng tính giá trị đề nghị thanh quyết toán theo
BM-07
Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành theo
BM- 08
Bảng tổng hợp khối lượng hoàn thành theo BM09

28
30
31

10

Bảng tính toán, đo bóc khối lượng theo BM-10

32

11

Bảng thống kê nhật ký thanh toán theo BM-11

33

12
13
14

Bìa hồ sơ thanh toán vật tư, sản phẩm chế tạo săn,
thiết bị theo BM-12
Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán vật tư, sản
phẩm chế tạo săn, thiết bị theo BM-13
Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành theo
BM- 14

34
35
37

15

Bảng tổng hợp khối lượng vật tư theo BM-15

38

16

Biên bản thanh lý hợp đồng

17

Biên bản bàn giao mặt bằng theo BM-16

39

18

Mẫu nhật ký thi công theo BM-17
Trang: 2

41

QUY TRÌNH THANH QUYẾT TOÁN
TỔNG...
0
DỰ THẢO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC
QUY TRÌNH
THANH QUYẾT TOÁN TỔNG THẦU - THẦU PHỤ
(Ban hành kèm theo QĐ số: ………/2014/QĐ-DHC-CT ngày ……../……./2014)
QT.011
Đà Nẵng, tháng … năm 2014
Mẫu quy trình thanh quyết toán Tổng thầu Thầu Phụ của DHC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu quy trình thanh quyết toán Tổng thầu Thầu Phụ của DHC - Người đăng: ngocnguyencong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Mẫu quy trình thanh quyết toán Tổng thầu Thầu Phụ của DHC 9 10 147