Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đơn vị
Số: …......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày.... tháng..... năm.....
QUYẾT ĐỊNH CỦA …………
(ghi rõ chức vụ và tên đơn vị)
Về ban hành nội quy lao động

- Căn cứ theo Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ.... ngày.... tháng... năm.... của (cơ quan có thẩm quyền) quy định về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.
Theo đề nghị của.......................................................................

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội quy lao động của đơn vị.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày nội quy lao động được
đăng ký tại Phòng Lao động Thương binh Xã hội Q10. Những quy định trước đây trái với
Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng (Ban) và mọi người lao động trong
đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng Lao động Thương binh Xã hội ....;
- Lưu đơn vị.

...
Tên đơn vị
Số: …......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày.... tháng..... năm.....
QUYẾT ĐỊNH CỦA …………
(ghi rõ chức vụ và tên đơn vị)
Về ban hành nội quy lao động
- Căn cứ theo Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ.... ngày.... tháng... năm.... của (cơ quan thẩm quyền) quy định về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.
Theo đề nghị của.......................................................................
QUYT ĐNH:
Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội quy lao động của đơn vị.
Điu 2. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày nội quy lao động được
đăng ký tại Phòng Lao động Thương binh Xã hội Q10. Những quy định trước đây trái với
Quyết định này đều bãi bỏ.
Điu 3. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng (Ban) mọi người lao động trong
đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng Lao động Thương binh Xã hội ....;
- Lưu đơn vị.
Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động 9 10 529