Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc công ty

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY …………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

Số: ___ - QĐ/CTY

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành công ty
__________________
ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY …………………………….

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………...;
- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………………………….........…
CMND số ……………………………………………………………………….........……….
Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………………...
Địa chỉ thường trú.………………………………………………………………………..…….
Giữ

chức vụ kế toán

trưởng,

trưởng

phòng………….. công

ty,

phụ

trách

chuyên môn

………….

………………………………………………………………………………..
Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản
trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT

...
CÔNG TY …………….
-----------------
Số: ___ - QĐ/CTY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
Địa danh
,
ngày ___ tháng ___ năm ____
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành công ty
__________________
ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY …………………………….
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………...;
- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………………………….........…
CMND số ……………………………………………………………………….........……….
Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………………...
Địa chỉ thường trú.………………………………………………………………………..…….
Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng………….. công ty, phụ trách chuyên môn ………….
………………………………………………………………………………..
Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ chịu trách nhiệm nhân trước Hội đồng quản
trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT
Mẫu quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc công ty - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc công ty 9 10 987