Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu quyết định bổ nhiệm tư vấn giám sát

Được đăng lên bởi vietthanhscg
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2179 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C«ng ty cæ phÇn TVXD
Ngäc tuÊn

Sè:

/Q§ - CT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc

Thanh hãa, ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2009

quyÕt ®Þnh

(V/v: Bæ nhiÖm t vÊn gi¸m s¸t)
C«ng tr×nh: H¹ tÇng – Kü thuËt khu d©n c ®êng Lý Nh©n T«ng
Phêng §«ng Thä – Thµnh phè Thanh Ho¸.
H¹ng môc: San lÊp m¾t b»ng, ®êng giao th«ng, hÖ thång tho¸t níc,
bã vØa cÊp ®iÖn, cÊp níc vµ l¸t hÌ.
- C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND n¨m 2003;
- C¨n cø luËt x©y dùng sè: 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc Héi kho¸
XI kú häp thø 4;
- C¨n cø nghÞ ®Þnh sè : 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n
lý dù ¸n ®Çu x©y dùng c«ng tr×nh;
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè : 209/2004 ngµy 16/12/2004 cña chÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt
lîng x©y dùng c«ng tr×nh;
- C¨n cø vµo hîp ®ång sè: …/H§ - TVGS ngµy…. th¸ng … n¨m 2009 gi÷a chñ ®Çu
t UBND Phêng §«ng Thä
– TP. Thanh Ho¸ víi c«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng Ngäc TuÊn V/v: T vÊn gi¸m
s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: H¹ tÇng – Kü thuËt khu d©n c ®êng Lý Nh©n T«ng
- Phêng §«ng Thä – Thµnh phè Thanh ho¸.
H¹ng môc: San lÊp m¾t b»ng, ®êng giao th«ng, hÖ thång tho¸t níc, bã vØa cÊp ®iÖn,
cÊp níc vµ l¸t hÌ.
- C¨n cø quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña gi¸m ®èc c«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng
Ngäc TuÊn.
quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: QuyÕt ®Þnh Thµnh lËp tæ t vÊn gi¸m s¸t:
1. ¤ng: NguyÔn ThÕ Thêng
Chøc vô : T vÊn gi¸m s¸t
2. ¤ng: Lª Huy Hng
Chøc vô : Gi¸m s¸t hiÖn trêng
C¸c «ng (bµ) cã tªn trªn phô tr¸ch gi¸m s¸t c«ng tr×nh H¹ tÇng – Kü thuËt khu
d©n c ®êng Lý Nh©n T«ng - Phêng §«ng Thä – Thµnh phè Thanh ho¸. H¹ng môc:
San lÊp m¾t b»ng, ®êng giao th«ng, hÖ thång tho¸t níc, bã vØa cÊp ®iÖn, cÊp níc vµ
l¸t hÌ.
§iÒu 2: C¸c bé phËn cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký.
N¬i nhËn:

- Chñ ®Çu t:
- §¬n vÞ thi c«ng:
- Nh ®iÒu 2 Q§:
- Lu VP.

Gi¸m ®èc c«ng ty

...
C«ng ty cæ phÇn TVXD
Ngäc tuÊn
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc
Sè: /Q§ - CT Thanh hãa, ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2009
quyÕt ®Þnh
(V/v: Bæ nhiÖm t vÊn gi¸m s¸t)
C«ng tr×nh: H¹ tÇng – Kü thuËt khu d©n c ®êng Lý Nh©n T«ng
Phêng §«ng Thä – Thµnh phè Thanh Ho¸.
H¹ng môc: San lÊp m¾t b»ng, ®êng giao th«ng, hÖ thång tho¸t níc,
bã vØa cÊp ®iÖn, cÊp níc vµ l¸t hÌ.
- C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND n¨m 2003;
- C¨n luËt x©y dùng sè: 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc Héi kho¸
XI kú häp thø 4;
- C¨n nghÞ ®Þnh : 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n
lý dù ¸n ®Çu x©y dùng c«ng tr×nh;
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè : 209/2004 ngµy 16/12/2004 cña chÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt
lîng x©y dùng c«ng tr×nh;
- C¨n cø vµo hîp ®ång sè: …/H§ - TVGS ngµy…. th¸ng … n¨m 2009 gi÷a chñ ®Çu
t UBND Phêng §«ng Thä
TP. Thanh Hvíi c«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng Ngäc TuÊn V/v: T vÊn gi¸m
s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: H¹ tÇng – Kü thuËt khu d©n c ®êng Lý Nh©n T«ng
- Phêng §«ng Thä – Thµnh phè Thanh ho¸.
H¹ng môc: San lÊp m¾t b»ng, ®êng giao th«ng, thång tho¸t níc, vØa cÊp ®iÖn,
cÊp níc vµ l¸t hÌ.
- C¨n cø quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña gi¸m ®èc c«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng
Ngäc TuÊn.
quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: QuyÕt ®Þnh Thµnh lËp tæ t vÊn gi¸m s¸t:
1. ¤ng: NguyÔn ThÕ Thêng Chøc vô : T vÊn gi¸m s¸t
2. ¤ng: Lª Huy Hng Chøc vô : Gi¸m s¸t hiÖn trêng
C¸c «ng (bµ) tªn trªn phô tr¸ch gi¸m s¸t c«ng tr×nh tÇng thuËt khu
d©n c ®êng Nh©n T«ng - Phêng §«ng T Thµnh phè Thanh ho¸. H¹ng môc:
San lÊp m¾t b»ng, ®êng giao th«ng, thång tho¸t níc, vØa cÊp ®iÖn, cÊp níc vµ
l¸t hÌ.
§iÒu 2: C¸c bé phËn cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký.
N¬i nhËn: Gi¸m ®èc c«ng ty
- Chñ ®Çu t:
- §¬n vÞ thi c«ng:
- Nh ®iÒu 2 Q§:
- Lu VP.
Mẫu quyết định bổ nhiệm tư vấn giám sát - Người đăng: vietthanhscg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu quyết định bổ nhiệm tư vấn giám sát 9 10 500