Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao đồng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CP/TNHH ABCD
____***____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

Số: ___/2012/QĐ-ABCD

Địa danh, ngày ___ tháng __ năm ____

QUYẾT ĐỊNH
VV: Chấm dứt hợp đồng lao động
--------------

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD
-

Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được
sửa đổi, bổ sung năm 2002;
Căn cứ Hợp đồng lao động số…………………………………………….;
Căn cứ Quyết định …………………………………………………………;
Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ……………, đối với Ông
Nguyễn Văn A;
Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

-

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là cán bộ/công
nhân viên thuộc phòng …………………………………………………………….;
Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian
theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…)………………………...……;
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kể từ ngày ___/___/___
Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi
trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban
liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.
Nơi nhận:
-

Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;
Công đoàn Công ty;
Phòng TC & NS;
P21 (Đăng tin);
Lưu VP, HS

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN B

...
CÔNG TY CP/TNHH ABCD
____***____
Số: ___/2012/QĐ-ABCD
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
Địa danh, ngày ___ tháng __ năm ____
QUYẾT ĐỊNH
VV: Chấm dứt hợp đồng lao động
--------------
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD
- Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam được
sửa đổi, bổ sung năm 2002;
- Căn cứ Hợp đồng lao động số…………………………………………….;
- Căn cứ Quyết định ………………………………………………………;
- Căn cứ Quyết định x lý vi phạm/bản án số của ……………, đối với Ông
Nguyễn Văn A;
- Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, cán bộ/công
nhân viên thuộc phòng …………………………………………………………….;
do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian
theo Hợp đồng lao động đã không gia hạn…)………………………...……;
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kể từ ngày ___/___/___
Điều 2: Lương các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi
trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban
liên quan Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi nh.
Nơi nhận:
- Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;
- Công đoàn Công ty;
- Phòng TC & NS;
- P21 (Đăng tin);
- Lưu VP, HS
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN B
Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao đồng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao đồng 9 10 603