Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN DOANH NGHIỆP
________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
________________________

Số:………. /QĐ-………
……….., ngày…… tháng... năm……

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện,
địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)
__________
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN………………
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh;
- Căn cứ………………,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa
điểm kinh doanh) của Công ty như sau:
1.
2.
Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy
định của pháp luật.
Điều 3. Thời gian thực hiện kể từ ngày:……………
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện
quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn A

...
TÊN DOANH NGHIỆP
________
Số:………. /QĐ-………
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
________________________
……….., ngày…… tháng... năm……
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi nội dung đăng kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện,
địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)
__________
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN………………
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về Đăng kinh doanh;
- Căn cứ………………,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thay đổi nội dung đăng kinh doanh (hoặc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa
điểm kinh doanh) của Công ty như sau:
1.
2.
Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này theo đúng quy
định của pháp luật.
Điều 3. Thời gian thực hiện kể từ ngày:……………
Điều 4. Quyết định hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan trách nhiệm thực hiện
quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu.
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
(ký, đóng dấu, ghi h tên)
Nguyễn Văn A
Mẫu Quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 9 10 754