Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu quyết định định giá tài sản

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mẫu số 01d (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP
ngày 17 tháng 9 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
TOÀ ÁN.....................(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../....../QĐ- ĐG (2)

......., ngày...... tháng ...... năm......
QUY ẾT ĐỊ NH
ĐỊ NH GI Á T ÀI S ẢN

Toà .............................................................................................................................................
Căn cứ vào Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Sau khi xem xét đơn yêu cầu định giá tài sản đang tranh chấp
(hoặc sau khi xem xét thoả thuận về mức giá đối với tài sản đang tranh chấp)
của.............................................................................................................................................. (3)
Là........................................... (4) trong vụ án ........................................................................... (5);
Xét thấy việc tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp là cần thiết cho việc giải quyết vụ án;
QUY Ế T ĐỊ NH:
1. Tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp:..........................................................................
....................................................................................................................................................(6)
2. Thành lập Hội đồng định giá tài sản đang tranh chấp gồm có các ông (bà) sau đây:
a) Ông (Bà)........................................ chức vụ.......................................công tác tại.................
............................................................là Chủ tịch Hội đồng
b) Ông (Bà)............................................ chức vụ..................................công tác .....................
................................................................tại là Uỷ viên Hội đồng
c) Ông (Bà) ........................................... chức vụ.................................. công tác tại ...............
................................................................là Uỷ viên Hội đồng
d) Ông (Bà)............................................ . chức vụ................................. công tác ....................
................................................................tại là Uỷ viên Hội đồng
3. Hội đồng định giá có nhiệm vụ xem xét quyết định về giá đối với tài sản đang tranh chấp theo
đúng quy định của pháp luật và tự giải thể sau khi hoàn thàn...
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mẫu số 01d (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP
ngày 17 tháng 9 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán T án nhân dân tối cao)
TOÀ ÁN.....................(1)
Số:...../....../QĐ- ĐG (2)
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày...... tháng ...... năm......
QUYT ĐNH
ĐNH GIÁ TÀI SN
T .............................................................................................................................................
Căn cứ vào Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Sau khi xem xét đơn yêu cầu định g tài sản đang tranh chấp
(hoặc sau khi xem xét thoả thuận về mức giá đối với tài sản đang tranh chấp)
của..............................................................................................................................................(3)
Là........................................... (4) trong vụ án ........................................................................... (5);
Xét thấy việc tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp cần thiết cho việc giải quyết vụ án;
QUYT ĐNH:
1. Tiến hành định g tài sản đang tranh chấp:..........................................................................
....................................................................................................................................................(6)
2. Thành lập Hội đồng định g i sản đang tranh chấp gồm các ông (bà) sau đây:
a) Ông (Bà)........................................ chức vụ.......................................công tác tại.................
............................................................là Chủ tịch Hội đồng
b) Ông (Bà)............................................ chức vụ..................................công tác .....................
................................................................tại Uỷ viên Hội đồng
c) Ông (Bà) ........................................... chức vụ.................................. công tác tại ...............
................................................................là Uỷ viên Hội đồng
d) Ông (Bà)............................................ . chức vụ................................. công tác ....................
................................................................tại Uỷ viên Hội đồng
3. Hội đồng định giá có nhiệm vụ xem xét quyết định v giá đối với tài sản đang tranh chấp theo
đúng quy định của pháp luật tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ định giá đưa ra kết
quả định giá.
Mẫu quyết định định giá tài sản - Trang 2
Mẫu quyết định định giá tài sản - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu quyết định định giá tài sản 9 10 338