Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toà án...........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(1)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày.... tháng..... năm......

Số:.../.../HSST-QĐ (2)

QUYẾT ĐỊNH
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ
TOÀ ÁN....................................
Căn cứ vào các Điều 39, 176 và 178 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số..../..../HSST ngày...... tháng......
năm......;
QUYẾT ĐỊNH:

1. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo (các bị cáo): (3)............
Bị Viện kiểm sát (4)...........................................................................................
Truy tố về tội (các tội).....................................................................................
Theo điểm (các điểm)..... khoản (các khoản)..... Điều (các điều)..... của Bộ luật hình sự.
Thời gian mở phiên toà:..... giờ..... ngày..... tháng..... năm.....
Địa điểm mở phiên toà: .................................................................................
Vụ án được (xét xử công khai hay xét xử kín).
2. Những người tiến hành tố tụng:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:

.............................................................

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người):..................................
Thẩm phán dự khuyết (nếu có): .........................................................................
Các Hội thẩm: (5)...............................................................................................
Hội thẩm... dự khuyết (nếu có): .........................................................................
Thư ký Toà án:.................................................................................................
Kiểm sát viên tham gia phiên toà:....................................................................

Kiểm sát viên dự khuyết:.................................................................................
3. Những người tham gia tố tụng: (6)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.......................................................................
Toà án...........................
(1)
Số:.../.../HSST-QĐ (2)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày.... tháng..... năm......
QUYẾT ĐỊNH
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ
TOÀ ÁN....................................
Căn cứ vào các Điều 39, 176 và 178 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
Sau khi nghiên cứu hồ vụ án hình sựthẩm thụ số..../..../HSST ngày...... tháng......
năm......;
QUYẾT ĐỊNH:
1. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo (các bị cáo): (3)............
Bị Viện kiểm sát (4)...........................................................................................
Truy tố về tội (các tội).....................................................................................
Theo điểm (các điểm)..... khoản (các khoản)..... Điều (các điều)..... của Bộ luật hình sự.
Thời gian mở phiên toà:..... giờ..... ngày..... tháng..... năm.....
Địa điểm mở phiên toà: .................................................................................
Vụ án được (xét xử công khai hay xét xử kín).
2. Những người tiến hành tố tụng:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: .............................................................
Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người):..................................
Thẩm phán dự khuyết (nếu có): .........................................................................
Các Hội thẩm: (5)...............................................................................................
Hội thẩm... dự khuyết (nếu có): .........................................................................
Thư ký Toà án:.................................................................................................
Kiểm sát viên tham gia phiên toà:....................................................................
Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử - Trang 2
Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử 9 10 608