Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu quyết định khen thưởng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ QUAN………….
(CÔNG TY ...........................)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-……...

........., ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng...........................................................

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ................................................
-

Căn cứ quyết định số ..................v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày.................... ;
Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số..............
Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty.
Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thường đối với các anh chị như sau:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Điều 2. Hình thức khen thưởng
.. ....................................................................................................................................................
.. ....................................................................................................................................................
.. ....................................................................................................................................................
Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính), trưởng phòng tổ chức, thủ
trưởng đơn vị................................. và ông (bà)................................có trách nhiệm thi hành
quyết định này.
GIÁM ĐỐC
(Ký và đóng dấu)

...
QUAN………….
(CÔNG TY ...........................)
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số: …………/QĐ-……...
........., ngày tháng năm
QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng...........................................................
GIÁMĐC CÔNGTY................................................
- Căn cứ quyết định số ..................v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày....................;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm v quyền hạn của giám đốc điều hành số..............
- Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Khen thường đối với các anh chị như sau:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Điều 2. Hình thức khen thưởng
.. ....................................................................................................................................................
.. ....................................................................................................................................................
.. ....................................................................................................................................................
Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính), trưởng phòng tổ chức, thủ
trưởng đơn vị................................. và ông (bà)................................ trách nhiệm thi hành
quyết định này.
GIÁM ĐỐC
(Ký đóng dấu)
Mẫu quyết định khen thưởng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu quyết định khen thưởng 9 10 366