Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu quyết định tăng lương cho Nhân viên

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY……………….
Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------Địa danh, ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc tăng lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty …..
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành
lập Công ty ………………;
- Căn cứ Điều lệ Công ty........................................................................................................... ;
- Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;
- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ
là: ……….. (Bằng chữ).
Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết
định thi hành.
Nơi nhận:




Tổng Giám đốc
Như Điều 2
Lưu HS, HC

...
CÔNG TY……………….
Số: ………
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------------------------------
Địa danh, ngày…… tháng………. năm…….
QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc tăng lương cho Nhân viên
TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty …..
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu số…………… ngày …. tháng …. năm . về việc thành
lập Công ty ………………;
- Căn cứ Điều lệ Công ty...........................................................................................................;
- Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;
- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ
là: ……….. (Bằng chữ).
Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán Ông/Bà……. căn cứ quyết
định thi hành.
Nơi nhận:
Tổng Giám đốc
Như Điều 2
Lưu HS, HC
Mẫu quyết định tăng lương cho Nhân viên - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu quyết định tăng lương cho Nhân viên 9 10 270