Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÒA ÁN NHÂN DÂN. . . .(l)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ…./…. LQĐ-BPKCTT(2)
.......... , ngày...... tháng....... năm.......
QUYẾT ĐỊNH
THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI
TÒA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căn cứ vào khoản 1 Điều 100 và Điều 121 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
Sau khi xem xét đơn yêu cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời ………(3)
bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời.......…………………………………………(4)
của.........………………………….(5); đia chỉ: ……………………………(6)
Là…………………………………..7) trong vụ án…………………………(8)
ối với……………………………..(9); đia chỉ:………………………… ….(l0)
Là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(11) trong vụ án nói trên,
Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm
thời;
Xét thấy việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời ………………………..(l2)
đã được áp dụng bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời ……………………….(14)
QUYẾT ĐỊNH:
1. Thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều ………………...(15)
của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được Tòa……………………………….. áp dụng tại
Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số. . . . . . . ./. . . . . . . .LQĐ
-BPKCTT.
ngày........ tháng........ năm........
Bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều. . .16) của Bộ luật Tố tụng dân
sự; .........….(17)
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và thay thế Quyết định áp dụng biện pháp
khẩn cấp tạm thời số. . . . . ./. . . . . /QĐ-BPKCTT ngày. . . . . tháng. . . . . năm......….. của
Tòa án nhân dân.................
3. Quyết định này được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
(Ghi những nơi nhận Tòa án phải cấp hoặc gửi

TÒA...........................
Thẩm phán

theo quy định tại khoản 2 Điều 123 của Bộ
luật Tố tụng dân sự và lưu hồ sơ vụ án).

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 01c
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu
là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành
phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân
dân tối cao thì ghi: Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành
phố Hồ Chí Minh).
(2) Ô thứ nhất ghi số, Ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số 02/2005/QĐ BPKCTT).
(3) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã được ...
TÒA ÁN NHÂN DÂN. . . .(l) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ…./…. LQĐ-BPKCTT(2)
.......... , ngày...... tháng....... năm.......
QUYẾT ĐỊNH
THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI
TÒA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căn cứ vào khoản 1 Điều 100 và Điều 121 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
Sau khi xem xét đơn yêu cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời ………(3)
bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời.......…………………………………………(4)
của.........………………………….(5); đia chỉ: ……………………………(6)
Là…………………………………..7) trong vụ án…………………………(8)
ối với……………………………..(9); đia chỉ:………………………… ….(l0)
Là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(11) trong vụ án nói trên,
Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm
thời;
Xét thấy việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời ………………………..(l2)
đã được áp dụng bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời ……………………….(14)
QUYẾT ĐỊNH:
1. Thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều ………………...(15)
của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được Tòa……………………………….. áp dụng tại
Quyết định áp dụng bin pháp khẩn cấp tạm thời số. . . . . . . ./. . . . . . . .LQĐ
-BPKCTT.
ngày........ tháng........ năm........
Bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều. . .16) của Bộ luật Tố tụng dân
sự; .........….(17)
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và thay thế Quyết định áp dụng biện pháp
khẩn cấp tạm thời số. . . . . ./. . . . . /QĐ-BPKCTT ngày. . . . . tháng. . . . . năm......….. của
Tòa án nhân dân.................
3. Quyết định này được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
Mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời - Trang 2
Mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời 9 10 591