Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu quyết định ủy thác thu thập chứng cứ

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mẫu số 01e (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP
ngày 17 tháng 9 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
TOÀ ÁN.....................(1)
Số:...../....../QĐ-UTTA (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày...... tháng ...... năm......

QUY ẾT ĐỊ NH
ỦY TH ÁC TH U TH ẬP CH ỨNG CỨ
Toà......................................................................................................................................................
Căn cứ vào Điều 93 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Trong vụ án tranh chấp về .................................................................................................................(3)
Giữa:
Nguyên đơn:.......................................................................................................................................(4)
Bị đơn:............................................................................................................................................... (5)
Xét thấy việc uỷ thác thu thập chứng cứ là cần thiết cho việc giải quyết vụ án;
QUY Ế T ĐỊ NH :
1. Uỷ thác cho................................................................... (6) tiến hành biện pháp thu thập chứng cứ:
............................................................................................ (7)
2. Yêu cầu.............................................................. thực hiện công việc được uỷ thác nêu trên trong thời
hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này và thông báo kết quả bằng văn bản kèm theo
các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được cho Toà án đã ra quyết định uỷ thác.
Trong trường hợp không thực hiện được việc uỷ thác, thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do của
việc không thực hiện được việc uỷ thác cho Toà án đã ra quyết định uỷ thác biết.
Nơi nhận:
(Ghi cụ thể TANd hoặc cơ quan có thẩm
quyền khác được uỷ thác và lưu hồ sơ vụ án).

TÒA...........................................
Thẩm phán

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01e:
(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi
rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh
H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví
dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà nội), nếu là toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao thì ghi: Toà án nhân dân tối...
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mẫu số 01e (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP
ngày 17 tháng 9 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán T án nhân dân tối cao)
TOÀ ÁN.....................(1)
Số:...../....../QĐ-UTTA (2)
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
......., ngày...... tháng ...... năm......
QUYT ĐNH
Y THÁC THU THP CHNG C
Toà......................................................................................................................................................
Căn cứ vào Điều 93 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Trong vụ án tranh chấp về .................................................................................................................(3)
Giữa:
Nguyên đơn:.......................................................................................................................................(4)
Bị đơn:............................................................................................................................................... (5)
Xét thấy việc uỷ thác thu thập chứng cứ cần thiết cho việc giải quyết vụ án;
QUYT ĐNH:
1. Uỷ thác cho................................................................... (6) tiến hành biện pháp thu thập chứng cứ:
............................................................................................ (7)
2. Yêu cầu.............................................................. thực hiện công việc được uỷ thác nêu trên trong thời
hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này thông báo kết quả bằng n bản kèm theo
các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được cho Toà án đã ra quyết định uỷ thác.
Trong trường hợp không thực hiện được việc uỷ thác, thì phải thông báo bằng văn bản nêu do của
việc không thực hiện được việc uỷ thác cho T án đã ra quyết định uỷ thác biết.
Nơi nhận:
(Ghi cụ thể TANd hoặc quan thẩm
quyền khác được uỷ thác lưu hồ vụ án).
TÒA...........................................
Thẩm phán
Hướng dẫn s dụng mẫu s 01e:
(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định u thác thu thập chứng cứ; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện t cần ghi
Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương nào (ví dụ: T án nhân dân huyện X, tỉnh
H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương t ghi rõ T án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (
dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà nội), nếu là toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao t ghi: Toà án nhân dân tối
cao Toà phúc thẩm tại ( Nội, Đà Nẵng, thành phố hồ C minh).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi m ra quyết định ( dụ: Số: 02/2005/QĐ-UtTa).
Mẫu quyết định ủy thác thu thập chứng cứ - Trang 2
Mẫu quyết định ủy thác thu thập chứng cứ - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu quyết định ủy thác thu thập chứng cứ 9 10 329