Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu quyết định về việc xử lý khiếu nại, tố cáo

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ QUAN………….
(CÔNG TY .......................)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …………/QĐ-…….

.........., ngày … tháng … năm ... …

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử lý khiếu nại, tố cáo
GIÁM ĐỐC CÔNG TY ...............................
-

Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
Căn cứ quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo của công ty.
Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nội dung xử lý
.....................................................................................................................................................
Điều 2. Quyết định này thi hành kể từ ngày .....tháng......năm.......................phổ biến đến.........
Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính ) , trưởng phòng tổ chức, thủ
trưởng đơn vị.................................và ông (bà)................................có trách nhiệm thi hành
quyết định này.

GIÁM ĐỐC

...
CƠ QUAN………….
(CÔNG TY .......................)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …………/QĐ-……. .........., ngày … tháng … năm ...
QUYẾT ĐỊNH
V vi c x lý khi u n i, t cáo ế
GIÁM ĐC CÔNG TY ...............................
- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo của công ty.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nội dung xử lý
.....................................................................................................................................................
Điều 2. Quyết định này thi hành kể từ ngày .....tháng......năm.......................phổ biến đến.........
Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính ) , trưởng phòng tổ chức, thủ
trưởng đơn vị.................................và ông (bà)................................có trách nhiệm thi hành
quyết định này.
GIÁM ĐỐC
Mẫu quyết định về việc xử lý khiếu nại, tố cáo - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu quyết định về việc xử lý khiếu nại, tố cáo 9 10 293